En wat gebeurt er eigenlijk als je helemaal geen aangifteformulier toegestuurd kreeg? Goed nieuws? Geen belastingen? Mis.

Wie op 1 juni nog geen formulier had ontvangen, moest er op eigen initiatief een aanvragen bij de belastingadministratie. Schriftelijk, liefst ook aangetekend. Anders dreigt ook hier de aanslag van ambtswege. Hetzelfde geldt voor wie ook deel 2 van de aangifte moet invullen en enkel deel 1 ontvangen heeft.

Toch zijn er enkele uitzonderingen. Wie het afgelopen jaar geen beroepsinkomsten had en niet meer dan 5.780 euro (11.560 euro voor gehuwden of wettelijk samenwonenden) andere belastbare inkomsten (huur, onderhoudsgelden, bepaalde meerwaarden op vastgoed,...) genoot, moet geen aangifte invullen.

Wie (een deel van) vorig jaar een beroepsinkomen had, maar minder dan 5.780 euro verdiende (het dubbele bedrag voor gehuwden en wettelijk samenwonenden), moet wel aangifte doen. Hij (zij) heeft daar meestal belang bij omdat op dat inkomen allicht bedrijfsvoorheffing is afgehouden (de belasting die de werkgever rechtstreeks doorstort aan de fiscus, het bedrag dat op de T-fiche bij de code 286 prijkt. Als het totale belastbare inkomen minder dan 5.780 euro (11.560 euro) is, moet je geen belastingen betalen en krijg je de bedrijfsvoorheffing teruggestort. De werkgever moet er bij het afhouden van de belastingen immers van uitgaan dat je elke maand je loon krijgt, een heel jaar lang. De enige manier om dat te veel betaalde bedrag te recupereren, is via het aangifteformulier.

De vrijstelling van aangifteplicht geldt echter niet voor niet-hertrouwde weduwen en weduwnaars die één of meer kinderen ten laste hebben, voor ongehuwde vaders of moeders die in dezelfde situatie verkeren en voor belastingplichtigen met één of meer kinderen van minder dan drie jaar ten laste.

Ook gehuwden moeten voor het jaar van hun huwelijk een aangifte indienen indien hun partner afgelopen jaar geen bestaansmiddelen had van meer dan 2.540 euro. Dezelfde plicht geldt voor weduwnaars en weduwen in het jaar dat hun partner overleden is als die partner geen bestaansmiddelen van meer dan 2.40 euro had.

De vrijstelling van aangifteplicht geldt ten slotte evenmin voor personen die inkomsten van buitenlandse oorsprong hebben, aftrekbare intresten betalen, uitgaven doen die recht geven op een belastingvermindering, aftrekbare bestedingen doen of voorafbetalingen doen.

En wat moest je doen als je afgelopen jaar geen belastbaar inkomen had en toch een belastingformulier kreeg? Gewoon ondertekenen en vóór 19 juli aan de fiscus bezorgen.

Voorts zijn ook gepensioneerden vrijgesteld van aangifte, als ze tenminste aan twee voorwaarden voldoen. Hun beroepsinkomsten mogen uitsluitend bestaan uit pensioengelden en renten (dus geen kapitaal dat afkomstig is van een groepsverzekering of pensioensparen en dergelijke) en de onroerende inkomsten mogen enkel belastbaar zijn op basis van het kadastraal inkomen. Wie verhuurt aan een rechtspersoon, moet dus wel een aangifte invullen.