Bankbediende maakt ruim 200 euro nettowinst per dag
Een werknemer van KBC maakte in de eerste negen maanden van dit jaar gemiddeld 141 euro nettowinst per dag voor zijn werkgever. Bij Dexia was dat 226 euro en bij Fortis zelfs 256 euro.

FORTIS maakte over de eerste negen maanden van dit jaar bijna 3,5 miljard euro nettowinst, KBC bijna 1,8 miljard en Dexia bijna 1,5 miljard. Het zijn bedragen die doen duizelen, en waar niemand zich eigenlijk nog iets bij kan voorstellen.

Daarom deden we enkele berekeningen. Zo schreven we gisteren al dat Fortis 11 miljoen euro per (kalender)dag verdiende in de eerste drie kwartalen van dit jaar. Daarbij gingen we uit van het bedrag van 3,013 miljard euro nettowinst zonder het resultaat op de ,,desinvesteringen'', dat zijn de bedrijfsonderdelen die verkocht zijn. Wordt dat resultaat wel meegerekend, dan bedroeg de nettowinst 3,456 miljard euro, wat neerkomt op 12,66 miljoen euro per dag.

Dexia, dat vorige week over de eerste 273 kalenderdagen van dit jaar 1,485 miljard euro nettowinst rapporteerde, verdiende 5,44 miljoen euro per dag. KBC, dat gisteren meedeelde dat de eerste drie kwartalen 1,796 miljoen euro nettowinst opleverden, verdiende daarmee 6,58 miljoen euro per dag.

Maar om al die miljoenen dag na dag te verdienen, worden natuurlijk ook enorme middelen ingezet: miljarden aan kapitaal en tienduizenden werknemers. Hoeveel hun nettowinst bedraagt tegenover hun kapitaal, berekenen de banken zelf. De return on equity van Fortis bedraagt bijvoorbeeld 23,3 procent. Dat wil zeggen dat de bank op elke 100 euro die ze van haar aandeelhouders krijgt, 23,3 euro nettowinst genereert - zij het wel op jaarbasis. Bij Dexia bedraagt de return on equity 19,3 procent, bij KBC 19 procent.

Hoeveel nettowinst ze maken per werknemer, berekenen de banken niet. Of hoogstens voor intern gebruik. Daarom berekenden wij die return on labour maar even zelf. Bij KBC is dat 141 euro per dag, bij Dexia 226 euro, en bij Fortis 223 of 256 euro, al naargelang men uitgaat van 3 of 3,5 miljard euro nettowinst over de eerste negen maanden.

Het verschil tussen KBC en de twee andere banken heeft allicht te maken met de spreiding van de activiteiten (en het personeel) van KBC. Bij KBC waren er eind vorig jaar ongeveer 46.500 voltijdse banen, waarvan ongeveer 18.500 in België, maar ook 25.500 - dus meer dan de helft van het totaal - in Centraal Europa. KBC heeft daar een heel sterke positie opgebouwd, maar de winst die er gegenereerd wordt, staat (nog) niet in verhouding tot dat aantal personeelsleden: in de eerste negen maanden van dit jaar realiseerde KBC in Centraal Europa 416 miljoen euro winst, minder dan een kwart van het totaal. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat de werknemers in Centraal Europa ook een pak goedkoper zijn.

Fortis en Dexia hebben relatief veel minder werknemers in het buitenland, en zeker minder in lagelonenlanden. Van de bijna 49.500 werknemers die Fortis vorig jaar gemiddeld (en omgerekend naar voltijdse banen) in dienst had, werkten er meer dan 40.000 in de Benelux. Ook Dexia heeft vooral werknemers op zijn thuismarkten: 20.600 van de 24.000 Dexia-personeelsleden werken in België, Luxemburg en Frankrijk.

www.fortis.com
www.dexia.com
www.kbc.com