-  Bewezen reserves
-  Black out
-  Brandstofcellen
-  Brent-olie
-  Broeikaseffect
-  Hoogspanningsnet
-  OPEC
-  Kernenergie
-  Kooldioxide (CO2)
-  Primaire energie
-  Warmtekrachtinstallatie
-  Waterstofeconomie

Bewezen reserves

Schatting van de hoeveelheid olie of gas die op een economisch en operationeel haalbare manier opgepompt kan worden uit bestaande olie- en gasvelden.

Black outGrootschalige stroompanne. Storingssituatie waarbij één deel van of het gehele hoogspanningsnet spanningsloos is.

Brandstofcellen

Het zijn elektrochemische toestellen die chemische energie van een doorgaande reactie direct omzetten in elektriciteit. Het verschilt van een batterij of accu omdat ze gevoerd worden door brandstofbronnen die van buitenaf komen.

Brent-olie

Brent is de naam van een reeks oliereservoirs in het noordelijke Noordzeebekken, voornamelijk in het Noorse en Britse deel. Het was in 1971 het eerste oliegebied dat aangeboord werd in de Noordzee. Vandaag is de prijs van deze Noordzee-olie de belangrijkste prijsbarometer van de olie-industrie.

BroeikaseffectGassen in de atmosfeer werken als een deken rond de aarde. Warmte van de zon, die de aarde bereikt, kan daardoor niet zomaar weer verdwijnen in de ruimte. Hierdoor is de aarde leefbaar. Maar de laatste tientallen jaren wordt de deken te dik. Dit komt grotendeels door menselijke activiteiten. Er komen steeds meer gassen in de atmosfeer die warmte vasthouden. Er blijft dus steeds meer warmte hangen. Hierdoor ontstaat het broeikaseffect. Wat de gevolgen daarvan zijn, is nog moeilijk te voorspellen. Sommige gebieden zullen warmer worden, andere juist kouder.

HoogspanningsnetDe netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 220 kV of hoger en landsgrensoverschrijdende netten. In België wordt dit net beheerd door Elia.

OPECElf olieproducenten, van wie de meeste gelegen zijn rond de Perzische Golf voeren een gezamenlijke productiepolitiek. Ze spreken af hoeveel olie ze samen maximaal willen oppompen. Hun streefdoel is de olieprijs op peil te houden.

Kernenergie

Nucleaire of atoomenergie is energie verkregen uit de kern van het atoom. Gebruikte technieken zijn kernsplitsing of kernfusie.

Kooldioxide (CO2)

Kleurloos, geurloos en niet giftig gas. CO2 is een normaal bestanddeel van onze atmosfeer en maakt ongeveer 0,03 procent uit van de atmosfeer rond de aarde. Het wordt uitgeademd door mensen en dieren. Planten gebruiken het bij de productie van zuurstof. Door de massale verbranding van fossiele brandstoffen komt zeer veel CO2 in de atmosfeer terecht. Deze hoeveelheid verstoort het natuurlijke evenwicht en leidt tot verandering van ons klimaat.

Primaire energieIs energie die niet is ontstaan door omzet van andere vormen van energie. Alle fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool), kernenergie, biogas en waterkracht zijn primaire energiebronnen. Elektriciteit en waterstof zijn dat niet.

Warmtekrachtinstallatie

Een installatie die zodanig elektriciteit opwekt dat ook de daarbij geproduceerde warmte nuttig wordt gebruikt.

WaterstofeconomieEen economie waarbij waterstof de belangrijkste energiedrager is. Dit in tegenstelling tot de huidige economie waar fossiele brandstoffen de belangrijkste energiedragers zijn. Waterstof kan opgeslagen en vervoerd worden en op een andere tijd en plaats als energiebron voor het opwekken van elektriciteit gebruikt worden.