© rr
LEUVEN -- Het geloof dat de prijzen voor elektriciteit zullen dalen zodra de verbruikers volledig vrij zijn om hun leverancier te kiezen, verzwakt zienderogen. Verscheidene hoofdrolspelers van de liberalisering van de Belgische elektriciteitsmarkt waarschuwden gisteren tijdens een debat van het Energie-instituut van de KU Leuven zelfs voor prijsverhogingen.

Een van hen was de voorzitter van de Creg, Christine Vanderveeren. De Creg is de Belgische regulator die moet toezien op de goede werking van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt. ,,Het valt niet uit te sluiten dat de liberalisering leidt tot hogere stroomprijzen voor de eindverbruikers'', verklaarde ze.

De topman van Nuon-België, Wim Heyselberghs, illustreerde het tijdens zijn tussenkomst in het debat met concreet cijfermateriaal. Nuon is in Nederland de grootste stroomverkoper en wil de komende jaren uitgroeien tot de op één na grootste stroomleverancier in Vlaanderen.

Volgens Heyselberghs loopt het de spuigaten uit met de tarieven die de beheerders van de hoogspanningslijnen en de gemeentelijke elektriciteitsnetten momenteel afficheren. Voor de bevoorrading van een kmo liggen de tarieven voor stroomtransport dubbel zo hoog als in de ons omringende landen, voor de stroomleveringen aan een bakkerij liggen de transporttarieven zelfs driemaal zo hoog als in de buurlanden. De topman van Nuon-België waarschuwt dat met dergelijke tarieven de vrijmaking van de Belgische elektriciteitsmarkt een flop wordt.

Creg-voorzitter Vanderveeren wees er wel op dat de federale regulator totnogtoe geen officiële tarieven voor het stroomtransport via de gemeentelijke netten heeft kunnen vastleggen. Zij erkende dat de Creg de grootste moeite heeft om informatie los te krijgen van de beheerders van die stroomnetten, om te kunnen uitmaken of correcte prijzen gehanteerd worden. De Creg-voorzitter stelde dat vijf beheerders nog geen enkel tariefvoorstel hebben ingediend.

De Creg heeft vorige week besloten om zelf tarieven vast te stellen en op te leggen. Netbeheerders die geen, of in de ogen van de Creg onvolledige informatie verstrekken, zullen bovendien fors beboet worden.

De voorzitter van de Creg had overigens nog een andere verklaring waarom de stroomtarieven onder druk staan. Zij wees erop dat de politieke overheden zeer creatief zijn geweest bij de invoering van allerlei heffingen op de stroomprijs.

Vanderveeren stelde dat in het vervolg beter gepraat kan worden over ,,correcte'' prijzen dan over lagere prijzen. Zij beklemtoonde dat de Belgische toezichthouder voor de elektriciteits- en gasmarkt erop zal toekijken dat correcte prijzen geafficheerd worden.