BRUSSEL -- De Europese Commissie wil dat landen met een totale overheidsschuld die hoger is dan 100 procent van hun bruto binnenlands product (bbp), die schuld met vier tot vijf procentpunten per jaar doen dalen, ook al is hun jaarbegroting in evenwicht. Volgens de recentste commissiecijfers betekent dit dat België momenteel in de gevarenzone verkeert. De overheidsschuld is vorig jaar immers maar met 1 procentpunt gedaald en dit jaar zal het maar 2,9 procentpunt zijn.

Volgens de nieuwe regels om de overheidsfinanciën van de lidstaten te controleren, die de Europese Commissie gisteren unaniem goedkeurde, riskeert België een procedure wegens een te hoge schuld. (DS 26 november). In feite gaat het om een herbevestiging van de interpretatieregels voor het stabiliteits- en groeipact die ruimer en flexibeler zijn dan tot op heden werd gedacht.

Commissievoorzitter Romano Prodi -- die het pact een maand gelden nog ,,stupide'' noemde omdat het te rigide is -- zei gisteren letterlijk dat het pact onveranderd blijft maar dat ,,de ervaring van vier jaar beter wordt gebruikt''.

,,Lidstaten zullen zich niet langer mogen permitteren de opbrengsten van de economische groei vrij te besteden'' zei Prodi letterlijk.

Commissaris Pedro Solbes van Economie en Financiën zei dat bij de beoordeling van de overheidsfinanciën van de lidstaten niet alleen het begrotingstekort in rekening zal gebracht worden maar ook andere factoren zoals de economische cyclus en vooral de totale overheidsschuld.

,,Ik zal duidelijk zijn: we hebben de procedures voor de overheidsschuld tot nu niet genoeg gebruikt, hoewel ze ook in de verdragen zijn opgenomen. Dat zal nu veranderen'', zei commissaris Solbes.

In het verdrag en het Stabiliteitspact staat dat de totale overheidsschuld die een lidstaat in de loop der jaren opstapelt, niet hoger mag zijn dan 60 procent van zijn bbp. De Europese Commissie moet ook daarop toezien en desnoods een procedure beginnen zoals ze dat doet voor een begrotingstekort dat boven de 3 procent uitkomt.

Vooral België, Griekenland en Italië komen daardoor in de problemen, doordat hun overheidsschuld nog boven de 100 procent van het bruto binnenlands product uitsteekt, maar commissaris Solbes wou gisteren geen individuele gevallen bespreken.

Hij was wel concreet over de eisen die gesteld zullen worden. Landen met een totale schuld die hoger is dan 100 procent van het bbp, zullen die schuld met vier tot vijf procentpunt per jaar moeten doen dalen, zoals landen met een begrotingstekort dat hoger is dan 3 procent dat tekort ,,structureel'' -- los van de groei-invloeden -- moeten doen dalen met 0,5 procent van het bbp per jaar.

Uit de meest recente cijfers van de Europese Commissie -- ze dateren van 12 november -- blijkt dat ons land in de gevarenzone zit. In 1999 daalde de overheidsschuld nog met 4,7 procent en in 2000 met 5,3 procent. Maar vorig jaar is de schuldafbouw bijna stilgevallen tot 1 procent en ook dit jaar zal de nieuwe norm niet gehaald worden: min 2,9 procent.