BRUSSEL -- Een onderzoek van Eurostat toont aan dat 32,9 % van de Belgische beroepsbevolking die geen werk heeft, ook niet meer wil werken. In Spanje, Griekenland, Italië en Luxemburg ligt dat percentage ongeveer even hoog en voor de hele Unie gaat het om 26,7 % van de niet-actieven.

De resultaten van het onderzoek worden geciteerd in een rapport van de Europese Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de aangroei van de activiteitsgraad in de Unie.

De EU-staats- en regeringsleiders vroegen de Commissie om het rapport op te stellen met het oog op de evaluatie van de doelstellingen die twee jaar geleden op de Europese top van Lissabon werden geformuleerd inzake werkgelegenheid.

Toen werd beslist dat tegen 2010 70 % van de Europese beroepsbevolking aan het werk moet zijn. Bij de vrouwen moet dat 60 % zijn en bij de oudere werknemers 50 %.

De Commissie merkt in het rapport droogjes op dat er dus 20 miljoen jobs moeten bijkomen, waarvan 11 tot 12 miljoen voor vrouwen en 5 miljoen voor oudere werknemers. Iets verder in de Commissienota staat dat er nu 77 miljoen inactieven zijn in de Europese Unie, van wie er maar een zesde -- 12,8 miljoen -- wil werken.

De Commissie onderzoekt de verschillende factoren die de bereidheid om te werken beïnvloeden en heeft het daarbij over de beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van het werk, financiële voorwaarden, onderwijs en vorming, de stimuli in de omgeving, de dienstverlening voor werkzoekers, kinderopvang en mobiliteit.


Belasten
De lidstaten moeten er volgens commissaris Anna Diamantopoulou van Werkgelegenheid en Sociale Zaken op elk van die punten voor zorgen dat de banen aantrekkelijker worden, bijvoorbeeld door het arbeidsinkomen minder te belasten.

Andere klassiekers zijn het investeren in opleiding en vorming en betere voorzieningen voor kinderopvang.

Voorts dringt de Commissie er ook op aan om het loon van vrouwen op te trekken.

Meer in het algemeen moeten de lidstaten er volgens de Commissie voor zorgen dat de oudere generaties aangemoedigd worden om te blijven werken, dat inactieven naar de arbeidsmarkt worden ,,gelokt'', vooral dan de vrouwen, en dat werknemers boven de vijftig effectief blijven werken in plaats van vervroegd met pensioen te gaan.

De Commissie heeft verschillende van die punten expliciet opgenomen als concrete aanbeveling voor de top van Barcelona van half maart.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig