BRUSSEL -- De redacties van P-magazine , Ché , Teek en Lola zijn boos op hun hoofdaandeelhouder. De medewerkers van de bladen van De Vrije Pers pikken het niet dat Think Media bij monde van secretaris-generaal Frank Van Damme heeft verklaard dat het uitzicht en de inhoud van de bladen kunnen veranderen (DS 14 juli ). In een reactie, die ze in overleg met directeur Alain Grootaers hebben opgesteld, melden ze aan De Standaard geen inmenging in het redactionele beleid te dulden. Ook de in het bewuste artikel gedane vaststelling dat de positie van directeur Alain Grootaers ter discussie staat, is hen in het verkeerde keelgat geschoten.

Hier wordt de chronologie van de feiten geweld aangedaan'', aldus de reactie van de medewerkers van De Vrije Pers. ,,Ruim anderhalve maand geleden heeft Alain Grootaers, gesteund door alle redactieleden, aan Think Media (toen nog groep De Beukelaer) laten weten dat de redacties en daarmee het voltallige personeel het vertrouwen in Think Media en zijn voorzitter Maurice De Velder als hoofdaandeelhouder hadden verloren. Een vertrouwensbreuk die voornamelijk te wijten was aan de kortetermijnvisie van Think Media, het gebrek aan feeling voor de uitgeverijsector, het niet nakomen van investeringsbeloften en laattijdige betalingen. In een tweede vergadering, twee weken geleden, is dat standpunt nogmaals door de redacties bevestigd aan Maurice De Velder en gedelegeerd bestuurder Kris Dekelver. Wij betreuren bovendien dat de afspraak tot stilzwijgen zo abrupt en eenzijdig door Think Media wordt geschonden.''

Volgens de marketingdirecteur van De Vrije Pers, Albert Kloezen, had dat stilzwijgen onder meer te maken met de gesprekken die Alain Grootaers een tijd geleden had aangeknoopt met de Nederlandse Telegraaf-groep, die bladen als Privé, Voetbal Magazine, Oor en Elegance uitgeeft. Volgens Kloezen worden de besprekingen met de Nederlandse mediagroep sinds enkele weken gevoerd door de hoofdaandeelhouder Think Media en gaan die nog steeds door.

,,Wat is praten?''reageert Frank Van Damme. De secretaris-generaal van Think Media stelt dat een samenwerking alleen zinvol is als ze voor beide partijen een toegevoegde waarde oplevert. De vraag of die voorwaarde dan niet vervuld is in geval van een partnership met De Telegraaf, laat Van Damme onbeantwoord. Hij ontkent dat bij Think Media alles in dienst staat van het radiodossier 4FM en dat De Vrije Pers daar het slachtoffer van is, zoals Kloezen beweert. Frank Van Damme: ,,Dat zijn twee volledig gescheiden dossiers die ons als mediagroep even na aan het hart liggen. We moeten ons ook niet blindstaren op de mislukking van Lola . Drie van de vier bladen van De Vrije Pers zijn wel succesvol. Of ze ook winst maken? Dat heb ik niet gezegd, maar de resultaten beantwoorden wel aan de verwachtingen.''

Van Damme zegt voorts dat de redacties van De Vrije Pers zijn woorden in De Standaard misbegrepen hebben. Hij wil niet tornen aan de redactionele onafhankelijkheid van de bladen, maar dringt wel aan op een efficiënter gebruik van de middelen. Van Damme is ook blij met de initiatieven die De Vrije Pers zelf onderneemt om hun marktpositie te verstevigen. Hij verwijst naar de plannen om een synergie tussen Teek en boekenclub ECI tot stand te brengen. Teek blijft vrij te koop in de winkel maar zou over enkele maanden ook verdeeld worden onder de ECI-leden.

De gezamenlijke reactie van De Vrije Pers op de eerdere uitlatingen van Van Damme laat ten onrechte uitschijnen dat de redactieleden als één man achter Alain Grootaers staan. Deze week vonden op de redactie al verschillende crisisvergaderingen plaats zonder Grootaers, die met vakantie is.