BRUSSEL -- De 12,5 miljard frank die de Vlaamse regering vorig jaar aan expansiesteun voor bedrijven heeft uitgegeven, zal voortaan anders worden besteed. Er komen onder meer subsidies voor projecten ,,levenslang leren'' en een startersfonds voor jonge ondernemingen die bij de particuliere durfkapitaalverschaffers niet terecht kunnen. En er komt een waarborgfonds voor de sanering van vervuilde bedrijfsterreinen, naast financiering voor de snellere aanleg van bedrijfsterreinen.

Dat zegt minister van Economie Dirk Van Mechelen (VLD) in een gesprek met de redactie. Voor het eerst heeft een werkgroep onder leiding van Wim Vanhaverbeke, een Vlaamse docent aan de Technische Universiteit Delft, de exacte nood aan bedrijfsterreinen per regio berekend, rekening houdend met de economische knooppunten.

Vanhaverbeke komt tot niet onverwachte, maar ontstellende conclusies. Over heel Vlaanderen is er nood aan bijkomende bedrijfsterreinen. Voor de komende vijftien jaar gaat het om 10.000 hectare. Ter vergelijking: nu wordt in Vlaanderen ongeveer 29.000 hectare ingenomen voor industriezones.

In 63 van de 102 economische knooppunten -- regio's met een sterke economische activiteit -- in Vlaanderen, zijn er geen kant-en-klare bedrijfsterreinen meer te vinden. Alleen in Limburg is er voorlopig nog een overschot aan gronden bestemd voor industriezones. In Zuidwest-Vlaanderen en Antwerpen is de situatie het ergst. Daar is op korte termijn nood aan honderden bijkomende hectare bedrijfsterreinen, zo blijkt uit de studie.


Overleg
Van Mechelen, die zowel minister van Ruimtelijke Ordening als Economie is, heeft deze week met Vera Dua (Agalev), minister van Leefmilieu en landbouw, en minister-president Patrick Dewael overleg gepleegd over hoe de uitbouw van bedrijfsterreinen kan worden versneld in de al zo krap bemeten ruimte in Vlaanderen. Naast het versneld bouwrijp maken van gronden die al zijn ingekleurd als bedrijfsterreinen, is Van Mechelen van plan om tegen Pasen een amortisatiefonds op te richten om de sanering van zwaar vervuilde terreinen mee te financieren.

Als eerste voorbeeld geeft Van Mechelen de site Petroleum Zuid in Antwerpen. Die kan door particuliere bouwpromotoren onmogelijk rendabel worden gesaneerd. Daarnaast wordt een waarborgfonds opgericht dat niet mee financiert, maar wel waarborgen verleent aan particuliere bedrijven die terreinen voor de industrie bouwrijp maken. Zo kunnen ze zich indekken tegen grote vervuilingsrisico's.