Verzoek tot ontheffing is geen tweede kans van bezwaar


BRUSSEL -- Een belastingbetaler die het niet eens is met het bedrag van de belastingen die hij moet betalen, kan op twee manieren reageren. Hij kan, binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet, een bezwaarschrift indienen bij de directeur der belastingen. Hij kan echter ook een verzoek tot ontheffing van ambtswege indienen. Hiervoor beschikt hij over een termijn van drie jaar, ofwel vanaf de datum waarop de aanslag gevestigd is, ofwel vanaf de eerste januari van het aanslagjaar. Alhoewel de gevolgen van beide procedures sinds 1999 nagenoeg dezelfde zijn, zijn ze toch niet onderling verwisselbaar.

De normale manier om een aanslag te laten verbeteren is de bezwaarprocedure. In een bezwaarschrift kan men alle mogelijk argumenten inroepen om het bestaan of het bedrag van de belasting te betwisten ...

Niet te missen