BRUSSEL -- De Europese Commissie waarschuwt de Belgische regering dat ze het begrotingsbeleid strakker moet houden. Daarnaast moet de liberalisering van de gas- en elektriciteitssector sneller verlopen.

Vandaag maakt de Europese Commissie de eerste economische vooruitzichten voor dit en volgend jaar bekend, met daarbij de economische doelstellingen per lidstaat. De vooruitzichten voor de economische groei zijn uitstekend. De Commissie verwacht dat de groei dit en volgend jaar boven de drie procent blijft (3,3 procent). Op basis daarvan krijgt België echter een waarschuwing mee.

,,Brussel'' wil dat de regering met deze groeicijfers een ambitieuzer budgettair beleid voert dan hetgeen nu in het stabiliteitsprogramma staat (1 procent van het bbp-tekort voor 2000). Vorig jaar was het resultaat al beter (0,9 procent) en met de nieuwe groeicijfers moet het dus nog strakker kunnen, vindt de Commissie.

België moet de groei van de uitgaven onder 1,5 procent houden, zodat de belasting op arbeid naar beneden kan. Het primair overschot -- het begrotingssaldo zonder rentebetalingen -- zou ,,iets boven de 6 procent'' van het bbp moeten uitkomen, waardoor de staatsschuld sneller kan dalen. Ten slotte zegt de Commissie dat de opbrengsten van de privatiseringen alleen mogen worden gebruikt voor de vermindering van de schuld, die nog 114,4 procent van het bbp bedraagt.

Inzake algemeen economisch beleid moeten er meer inspanningen gebeuren voor onderzoek en ontwikkeling. Ons land zit beneden het EU-gemiddelde. Voorts moet de concurrentie in de dienstensector opgevoerd worden omdat de prijzen er te hoog en de productiviteit te laag zijn.

De Commissie noemt expliciet de liberalisering van de gas- en elektriciteitssector. Die moet sneller gebeuren, en de administratieve lasten voor de ondernemingen moeten sneller omlaag.

Opmerkelijk is dat de Commissie ook expliciet een grotere transparantie eist in de samenwerking tussen privésector en overheid om concurrentieverstoring tegen te gaan.

De EU-Commissie herhaalt ook haar pleidooi voor aanmoediging van risicokapitaal en verlaging van de vennootschapsbelasting. Inzake werkgelegenheidsbeleid is er ook opnieuw de opmerking dat de coördinatie tussen de federale en gewestelijke overheden dringend moet verbeteren. De Commissie zegt dat de arbeidsmobiliteit, over de grenzen van de gewesten heen, moet worden aangemoedigd en dat de loononderhandelingen meer rekening moeten houden met de regionale verschillen op de arbeidsmarkt.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in