BRUSSEL -- De goede economische conjunctuur heeft de kansen van pas afgestudeerde jongeren op de arbeidsmarkt flink doen toenemen. Terwijl in 1996 nog 25 procent van de schoolverlaters meer dan een jaar zonder baan bleef zitten, is dat in 2000 tot 15 procent teruggevallen. Bovendien vinden steeds meer jongeren een job op eigen kracht, zonder inschrijving bij de VDAB.

In de opeenvolgende jaren 1996 tot 1998 schreven zich telkens meer dan 50.000 jongeren bij de VDAB in als werkzoekende. In 1999 waren er dat 6 procent minder, welgeteld 47.192. Die verminderde instroom wijst er volgens Bart Van Schel, directeur databeheer en -analyse van de VDAB, op dat meer en meer jongeren een baan vinden zonder via het loket van de VDAB te passeren. ,,Ze hebben bij manier van spreken al werk gevonden nog vooraleer ze afgestudeerd zijn.''

Van de jongeren die wel via de VDAB op zoek gaan naar werk, blijven er steeds minder met lege handen achter. Van de lichting schoolverlaters uit de zomer van 1999 bleek er een jaar later, in juni 2000, nog 15,2 procent werkloos; dat percentage was gelijk voor jongens en meisjes. In 1995 en 1996 was die groep werkloze jongeren heel wat groter, met meer dan 25 procent; in de jaren 1997-1998 ging het nog om 17 á 18 procent.

De goede conjunctuur zorgt er dus voor dat meer schoolverlaters binnen het eerste jaar na afstuderen aan de bak komen op de arbeidsmarkt. De harde kern van jonge werklozen -- die in de eerste twaalf maanden geen enkele job hebben gehad, ook niet tijdelijk -- is gedaald tot 9,1 procent. Een halvering tegenover vier jaar geleden.

Merkwaardig ligt dat restpercentage hoger bij jongens (9,5 procent) dan bij meisjes (8,7). ,,Omdat meisjes makkelijker tijdelijke contracten aangaan,'' zegt Van Schel daarover.

Die werkloosheid varieert sterk naargelang het studieniveau (zie grafiek) . Het recente VDAB-onderzoek bevestigt het klassieke beeld: jongeren die de schoolbanken verlaten zonder diploma, scoren hoge werkloosheidscijfers. Ook het hoger secundair onderwijs doet het niet goed. Veel beter vergaat het de jongeren uit het hoger technisch en hoger beroepsonderwijs, waar de werkloosheid bij jongens tot 11 á 12 procent daalt.

De beste cijfers zijn er voor het hoger onderwijs buiten de universiteit. Volgens Bart van Schel schrijft zowat de helft van alle hoger geschoolde jongeren zich na hun studies bij de VDAB in als werkzoekende; voor lager en ongeschoolden klimt dat percentage op tot meer dan 90 procent van de schoolverlaters.

Zoals elk jaar heeft de VDAB ook nu weer een gedetailleerde analyse gemaakt van de arbeidsmarktsituatie van alle schoolverlaters uit 840 studierichtingen. Al die informatie is goed voor 18.000 pagina's op een cd-rom. De studie maakt nogmaals duidelijk dat er voor minder gunstig gecatalogeerde studieniveaus goede studierichtingen bestaan, en omgekeerd.

De cd-rom -- een grote bron van informatie voor scholen, begeleidingscentra, ouders en jongeren -- is te verkrijgen bij de VDAB: 02-506.15.92.

 • Schoolverlaters zonder baan na één jaar
 • ....ingeschreven........zonder baan

  .........................jongens.. meisjes....jongens meisjes

  lager onderwijs:........1.306.......709........37.5%....45.6%

  lager secundair:..........401.......234........24.4%....33.3%

  lager technisch:..........482.......217........20.1%....27.2%

  lager beroeps:..........1.766......1.212.......23.4%....37.9%

  hoger secundair:........1.394......1.190.......23.0%....24.3%

  hoger technisch:........4.766......3.436.......12.4%....15.6%

  hoger beroeps:..........4.930......5.394.......11.9%....16.4%

  middenstandsopleiding:....874........463........9.6%....15.8%

  hoger onderwijs kort:...3.847......7.626........9.3%.....6.8%

  hoger onderwijs lang:...1.425......1.066.......12.8%....11.9%

  universiteit:...........1.886......2.513.......15.7%....12.0%

  totaal:................23.077.....24.092.......15.3%....15.2%