BRUSSEL -- De Vlaamse minister voor Buitenlandse Handel, Jaak Gabriëls, wil ten laatste halfweg dit jaar het politiek akkoord over de regionalisering van de buitenlandse handel ook op het terrein volledig afgerond hebben. De Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) blijft verder werken in afwachting van de wet die hem opdoekt en vervangt door een Federaal Exportagentschap.

Sinds dit jaar is Vlaanderen, in navolging van de bijzondere wet van 13 juli 2001, exclusief bevoegd voor buitenlandse handel, behalve om waarborgen te verstrekken tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico's en voor het multilaterale handelsbeleid.

De overdracht van bevoegdheden naar de gewesten moest gepaard gaan met de afschaffing van de BDBH, die ,,geen bestaansreden meer heeft''. Op de concrete regeling is het echter nog steeds wachten. Vlak voor de kerstvakantie gaf de federale regering haar goedkeuring aan een wetsontwerp om de overdracht van het personeel te regelen. Na advies van de gewesten moet het parlement zijn zeg hebben.

De wet van 13 juli voorziet tegelijkertijd in een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid. Daarvoor wordt een agentschap opgericht dat gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer gewesten, of op vraag van de federale overheid, zal organiseren. Het agentschap moet ook instaan voor informatie, studies en documentatie over buitenlandse markten.

,,Het moet duidelijk zijn dat ik streef naar een minimalistische invulling van de opdracht van het agentschap, zodat Vlaanderen maximaal zijn bevoegdheden kan gebruiken en benutten'', zei Gabriëls gisteren. ,,Voor de bedrijven zal nog slechts één loket bestaan voor alle exportvragen, en dat is Export Vlaanderen.''

Zodra de BDBH is afgeschaft, moet het samenwerkingsakkoord worden gefinaliseerd en eveneens worden voorgelegd aan de parlementen.

De federale regering heeft alvast een verdeelsleutel voorgesteld voor de 176 personeelsleden van de BDBH. 44 mensen komen terecht bij het agentschap, de rest wordt verdeeld over het federaal ministerie van Buitenlandse Zaken (10), het Brussels Gewest (17, van wie vijf Vlamingen), Wallonië (49) en Vlaanderen (56), voornamelijk bij Export Vlaanderen.

Andrée Wyckmans, adjunct-directeur-generaal van de BDBH, werkt ondertussen, samen met haar nog nagenoeg voltallige personeel, onverdroten verder. Het halfmaandelijkse tijdschrift Buitenlandse Handel verschijnt, na een carrière van 39 jaar, eind januari dan toch nog een laatste keer op papier. Daarna zullen studies en artikels verschijnen op de website. De publicaties voor het buitenland lopen gewoon door. Voorlopig is enkel de organisatie van jaarbeurzen en dergelijke stopgezet. ,,Zolang de wet tot oprichting van het federaal agentschap niet is goedgekeurd, blijft de BDBH werken. We wachten op de uitvoering'', zei Wyckmans gisteren. ,,Over de concrete invulling van onze taken zal dan de nieuwe raad van bestuur moeten beslissen.''

Het BDBH-personeel voelt zich ,,onzeker, maar niet onveilig''. ,,Het is afwachten wie precies waar terechtkomt.''

De nakende vloed van vastbenoemde federale ambtenaren naar Vlaanderen heeft ook bij de werknemers van Export Vlaanderen voor onrust gezorgd, maar het kabinet van Gabriëls verzekerde gisteren dat er geen sprake is van inkrimpingen bij het huidige personeel.

Gabriëls wil de komende maanden bovendien tegelijkertijd een consolidatie doorvoeren, met onder andere de Dienst Investeren Vlaanderen (DIV) en het liefst ook het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing, tot een organisatie voor internationaal ondernemen onder het dak van Export Vlaanderen.

Voor het definitief organogram blijft het dus nog afwachten. Half februari verwacht Gabriëls een voorstel van het studiebureau Ernst & Young. Voor de vakantie zou de minister het dossier graag afronden.

Gezien de onduidelijkheid tijdens de overgangsperiode start Export Vlaanderen donderdag met een infolijn voor alle vragen in verband met exporteren en internationaal ondernemen. Informatie vinden ondernemers ook op de website of in de provinciale exportcentra.

  • Groen infonummer: tel. 0800-62.000.
  • U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

    Lees gratis ›

    Geen betaalgegevens nodig