Vervroegd pensioen niet in trek


BRUSSEL -- Amper de helft van de in aanmerking komende 55-plussers onder de ambtenaren van de federale ministeries, kiest voor de laatste mogelijkheid die ze hebben om vervroegd met pensioen te gaan. Dat blijkt uit cijfers van de minister van Ambtenarenzaken, Luc Van den Bossche (SP).

Tijdens de besprekingen van de Copernicushervormingen voor de federale ministeries drongen de vakbonden aan op een algemene vervroegde uitstapregeling voor de 55-plussers van de lagere graden (niveaus ...