BRUSSEL -- De ministerraad keurde gisteren het wetsontwerp op het goederenvervoer over de weg goed. Die wet is een uitvloeisel van het akkoord tussen de federale regering en de verrvoersector waarmee vorig jaar een einde kwam aan de truckersblokkades. De meest omstreden bepalingen zijn er wel uit weggelaten.

Zo is er geen sprake van een automatische verhoging van de vervoerprijzen wanneer de diesel fors duurder wordt. Ook zijn de opdrachtgevers voor een vervoer niet automatisch medeverantwoordelijk wanneer de chauffeur de regels inzake rij- en rusttijden, maximale snelheid of toegelaten gewicht niet respecteert. Daarmee komt de regering tegemoet aan de opmerkingen van de opdrachtgevers.

De opdrachtgever is enkel automatisch medeverantwoordelijk voor overtredingen wanneer hij er zich niet van verzekerd heeft dat de transporteur over een licentie en een attest van professionele bekwaamheid beschikt. In de andere gevallen moet zijn medeverantwoordelijkheid door de rechtbank worden vastgesteld.

De wet verbiedt ook de toepassing van oneerlijk lage prijzen. De aangerekende vervoerprijs moet toelaten alle kosten te dekken. Volgens Jean-Paul Gailly, adjunct-kabinetschef van minister van Vervoer Isabelle Durant, was die bepaling nodig omdat het al lang bestaande verbod op verkoop met verlies enkel van toepassing is op producten, niet op diensten.

Blijft de vraag hoe de overheid moet vaststellen of een prijs oneerlijk laag is of niet. Een vervoerder die op de terugweg een vracht meepikt, kan een zeer lage prijs aanrekenen want de terugrit moest hij toch doen.

Dan is er nog het probleem van de controles. Het heeft weinig zin strengere wetten uit te vaardigen als ze niet worden gecontroleerd. Gailly belooft binnenkort nieuwe initiatieven om de controles door de verschillende betrokken instanties (sociale inspectie, ministerie van Verkeerswezen, Douane, etc.) beter op elkaar af te stemmen.