BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft twee besluiten goedgekeurd die de regelgeving inzake de vervroegde uitstapregeling in het onderwijs wijzigen. De nieuwe teksten trekken de uitstapleeftijd op tot 58 jaar, maar bevatten een overgangsregeling voor leraars van 50 jaar en ouder. De besluiten worden volgende dinsdag formeel besproken met de vakbonden.
De leeftijd waarop leraars vervroegd uit het onderwijs kunnen stappen wordt vanaf 1 september volgend jaar opgetrokken van 55 tot 58 jaar. Maar er komt een overgangsregeling voor oudere leraars die loopt tot september 2007.

Minister-president Patrick Dewael sprak op een persconferentie na afloop van de Vlaamse ministerraad van een compromis. Volgens minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten komt het tegemoet aan de bekommernissen van het onderwijsveld.

Niemand verliest zijn gezicht. De Vlaamse overheid heeft de maatregel wat verzacht en er is een redelijke overgangsperiode, terwijl de vakbonden akkoord zijn gegaan om een aantal zaken (zoals het loopbaankrediet) van de uitstapleeftijd te ontkoppelen en later te bespreken. De Vlaamse regering heeft zich voor dat laatste geëngageerd, aldus Dewael. Hij hoopte dat de rust en de vrede in het onderwijs zullen terugkeren.

Reacties vakbonden

De Christelijke onderwijscentrale COC stelt de overgangsregeling voor de 50- tot 54-jarigen niet in vraag, maar vraagt een gelijkaardige regeling voor de -50-jarigen. Dat zei een woordvoerder na afloop van het nationaal comité. De vakbond zal volgende dinsdag formeel gaan onderhandelen, maar onder de voorwaarden die het nationaal comité stelt. In de huidige omstandigheden gaat de vakbond niet akkoord met wat op tafel ligt, aldus de woordvoerder.

Van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) was al geweten dat ze niet instemt met de nieuwe regeling. Secretaris Romain Maes zei vandaag dat zijn bond volgende week vrijdag en ook de week daarop weer gaat manifesteren. Op 12 december wordt er beslist over een verstrenging van de acties vanaf januari, aldus Maes. Hij gaat wel naar het formele overleg van dinsdag 4 december.

Georges Vansweevelt van ACOD-onderwijs benadrukt dat er nog geen akkoord is, maar wel een akkoord om verder te onderhandelen. Volgens hem is er tijdens de informele onderhandelingen alles uitgehaald wat er uit te halen valt. Vansweevelt zal de nieuwe TBS-regeling dan ook verdedigen, maar tekent dinsdag alleszins niet.

De socialistische vakbond begint op 10 december immers een grootschalige raadpleging van de achterban die tot 19 december zal duren. Het eindoordeel ligt bij de mensen op het terrein. Als zij de nieuwe regeling inzake de uitstapleeftijd verwerpen, komen er nieuwe acties, aldus Vansweevelt. Vanderpoorten maakte bekend dat er drie uitzonderingen zijn op de verhoging van de uitstapleeftijd tot 58 jaar.
  • Ten eerste zullen kleuterleidsters op 56 in plaats van op 58 jaar kunnen uitstappen.
  • Ten tweede blijft de oude uitstapregeling (op 55 jaar) van kracht voor leerkrachten die ten laatste op 31 augustus volgend jaar 55 jaar zijn. Maar er wordt wel gesleuteld aan het aantal uitstapdata. Momenteel kan het personeel als het ware vervroegd uitstappen op 55 wanneer het wil. In de toekomst komen er nog drie uitstapdata: op 1 september, 1 januari en 1 april.
  • Ten derde komt er een overgangsregeling voor leraars die ten laatste op 31 augustus 2002 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. Ook de groep van 50-tot 54-jarigen zal nog vanaf 55 jaar kunnen uitstappen.
Wel zullen leraars die tijdens de overgangsregeling vervroegd uitstappen minder wachtgeld (een uitkering tot aan hun pensioen) krijgen. Het wachtgeld wordt progressief afgebouwd. Leraars die op 55 uitstappen verliezen acht pct van het wachtgeld, op 56 jaar gaat er 7 pct af, op 57 5 pct en op 58 jaar 3 pct.

Volgens Dewael bevat de nieuwe regeling ook het principe dat iemand die vervroegd uit het onderwijs stapt niet meer kan verdienen dan een personeelslid dat deeltijds werkt.

Oorspronkelijk mikte de Vlaamse regering met de TBS-maatregel (zoals de vervroegde uitstapregeling officieel heet) op een besparing van 1,1 miljard. Maar Vanderpoorten gaf vrijdag tot dat dit niet gehaald wordt en dat de regeling integendeel 116 miljoen kost, een bedrag dat tijdens de begrotingscontrole moet gevonden worden.

Maar de maatregel leidt er wel toe dat er 1.000 leraars langer in het onderwijs in dienst worden gehouden. De verhoging van de uitstapleeftijd is bedoeld om het lerarentekort aan te pakken, zo bracht Vanderpoorten in herinnering.