Het Vlaams Belang is verbolgen dat het verbod tegen de anti-islambetoging gehandhaafd blijft. Het verbod is volgens de partij tekenend voor de hoge mate van zelfcensuur waaraan België zich meent te moeten onderwerpen. Lijst Dedecker (LDD) wijst erop dat de Raad van State (RvS) zich niet uitspreekt over de betoging zelf
De RvS besliste woensdag om niet in te gaan op het verzoek van de organisatoren om het betogingsverbod van de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans op te heffen.

Het Vlaams Belang is verbolgen over de "beknotting van het recht op vrije meningsuiting". De belangrijkste reden die Thielemans aanhaalt om de manifestatie te kunnen verbieden, namelijk de vrees voor rellen, slaat volgens de partij nergens op. De PS-burgemeester wil vooral de eigen islamitische kiezers en mandatarissen niet voor het hoofd stoten, aldus Vlaams Belangvoorzitter Frank Vanhecke. "Blijkbaar is het in dit land onmogelijk geworden om nog kritiek te uiten op de anti-Westerse godsdienst die de islam is. Het verbod om te manifesteren is bovendien tekenend voor de 'weg met ons'-mentaliteit en voor de hoge mate van zelfcensuur waaraan België zich, muilkorfwetten en betogingsverboden incluis, meent te moeten onderwerpen", aldus nog de voorzitter.

LDD wijst erop dat de RvS, in tegenstelling tot wat de stad Brussel beweert, geen inhoudelijk oordeel geveld heeft over het verbod van de anti-islamisering-betoging. Eerst moest de Raad nagaan of aan de grondvoorwaarden voor de schorsing werd voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beslissing een moeilijk te herstellen "ernstig nadeel" kan berokkenen aan de organisatoren.

Volgens de RvS was het verweer van de advocaat van de organisatoren "nietszeggend", maar het is niet de taak van de RvS om zelf op zoek te gaan naar de argumenten die dat nadeel kunnen bewijzen, of zelf de lacunes in de vordering van de organisatoren te verhelpen. Dat betekent volgens LDD dat de RvS zich niet uitspreekt over het feit of het verbod al dan niet moet opgeheven worden. De Raad zegt alleen dat hij daar niet hoeft over te oordelen, omdat de advocaten van de organisatoren hun werk niet gedaan hebben.

LDD blijft het een schande vinden dat de vrijheid van meningsuiting over zo'n belangrijk thema door de stad Brussel wordt beknot, zonder dat de stad daar gegronde en gestaafde redenen voor geeft.