Tot op vandaag kan er geen enkele wet in plenaire vergadering gestemd worden, noch in de Kamer, noch in de Senaat. Dat komt omdat nog geen enkele senaatsfractie haar vertegenwoordigers voor de Parlementaire Overlegcommissie heeft aangeduid. De aanduiding moet in plenaire zitting bevestigd worden. De commissieleden voor de Kamer liggen wel vast.
Zolang de commissie niet is samengesteld, is er wel parlementaire activiteit mogelijk maar kan in Kamer of Senaat geen tekst gestemd worden in plenaire vergadering.

De Parlementaire Overlegcommissie is de enige commissie die voorzien is in de Grondwet (artikel 82) en waarvan het functioneren bij wet is vastgelegd. De commissie is paritair samengesteld uit kamerleden en senatoren en is essentieel voor het functioneren van het federale parlement.

De commissie komt immers tussen in de procedure voor de behandeling van optioneel bicamerale teksten, onder meer voor het vastleggen van de onderzoekstermen en de bevoegdheidsconflicten tussen de twee assemblees.

Niet rechtsgeldig

Artikel 82 stelt dat de samenstelling en werkwijze van de commissie bij wet worden vastgelegd. Die wet bepaalt dat geen enkele assemblee een definitieve daad kan stellen zolang de commissie niet rechtsgeldig is samengesteld. Tot nu toe hebben enkel de kamerfracties hun commissieleden aangeduid.

In de Senaat heeft nog geen enkele fractie laten weten wie namens haar in de commissie zal zetelen. De samenstelling moet overigens nog door de plenaire vergadering bevestigd worden.

BHV theoretisch

Een en ander betekent dat de dreiging om in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer één van de voorstellen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te stemmen eerder theoretisch is. De plenaire Kamer kan immers niet stemmen over dergelijke tekst.

De eerstvolgende plenaire vergadering vindt alvast niet voor de tweede dinsdag van oktober. Op 6 september komt de Conferentie van Voorzitters van de Kamer opnieuw bijeen om onder meer de commissievoorzitters te benoemen. CD&V heeft krachtens de verdeelsleutel D'Hondt de eerste keuze en heeft al laten weten voor het voorzitterschap van de commissie Binnenlandse Zaken te zullen kiezen.