Groen! reageert verontwaardigd op bosplannen Peeters
Foto: rr
BRUSSEL - Vlaams leefmilieuminister Kris Peeters (CD&V) begaat een onnoemelijke vergissing wanneer hij zijn plan om minder bossen aan te laten kopen door de overheid doorvoert. Dat zegt Groen! voorzitter Vera Dua in een eerste reactie op de plannen van Peeters. Die had zaterdag in de krant De Tijd verklaard dat bossen evengoed in privé-handen kunnen worden beheerd. Volgens Peeters betaalt de overheid vaak veel te veel voor de bos en -grondaankopen. Hij wil duidelijke criteria om te bepalen of een aankoop gerechtvaardigd is. De Vlaamse Confederatie Bouw is het wel roerend eens met minister Peeters wanneer die de aankoop van bossen door de Vlaamse overheid wil stopzetten.
De aankoop van bossen en gronden voor bebossing was in de vorige regeerperiode één van de beleidsprioriteiten van de groene ministers van Leefmilieu. Zo werd vorig jaar nog 700 hectare bos aangekocht voor een totaalbedrag van 13 miljoen euro.

“Minister Peeters draait de klok terug. Vlaanderen heeft nood aan meer groen, aan meer bossen. Minister Peeters wil blijkbaar niet dat alle Vlamingen in hun nabijheid een bos hebben waarin ze kunnen wandelen of fietsen.” ,,De vorige Vlaamse regering had resoluut gekozen voor een inhaaloperatie op het vlak van aankoop van bos en natuurgebied. Deze minister legt die overeenkomst simpelweg naast zich neer.”

,,Het zou een schande zijn om één van de peilers van het Vlaamse milieubeleid op te geven louter omwille van budgetproblemen. De Vlaamse regering van vrijdag bekijkt hoe ze 150 miljoen euro kan besparen en meteen wordt de aankoop van bos en natuur terug geschroefd. Dat kan niet, dat mag niet,'' aldus nog Dua.Het argument van Peeters dat de landbouwers in de onzekerheid verkeren over het lot van hun gronden vindt evenmin genade in de ogen van Vera Dua.

,,Minister Peeters bekijkt de aankoop van bossen puur economisch. Wij hebben nooit bossen gekocht om ze te hebben; wel om ze te redden én om ze te openen voor de mensen,''zegt Groen!-volksvertegenwoordiger Jef Tavernier. ,,Zowel Vera (Dua) als ikzelf hebben als Vlaams leefmilieuminister steeds een tweesporenbeleid gevolgd. Enerzijds werden bossen aangekocht en nieuwe bossen aangeplant – die dan grotendeels in beheer werden genomen door private organisaties; anderzijds werden private boseigenaars gestimuleerd om hun bossen open te stellen voor het publiek.''

Eric Grietens van de Bond Beter leefmilieu (BBL) noemt het voorstel van Peeters ,,ondoordacht''. ,,Er bestaan nu al mogelijkheden voor de privé om bossen aan te kopen of gronden te bebossen, maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt''. Bovendien is het helemaal niet zeker dat privé-bossen ook worden opengesteld voor het publiek, benadrukt ze nog.

Bouwsector wil meer investeringen in waterzuivering

De Vlaamse Confederatie Bouw is het roerend eens met minister Peeters wanneer die de aankoop van bossen door de Vlaamse overheid wil stopzetten. Investeer het uitgespaarde geld in waterzuiverings- en rioleringsinfrastructuur, raadt directeur-generaal van de VCB Marc Dillen de minister aan.

Dillen wijst er zaterdag in een mededeling namelijk op dat wegenbouwfirma’s, die doorgaans naast wegen ook rioleringen aanleggen, momenteel met een tekort aan opdrachten kampen, doordat het investeringsniveau van de gemeenten bijzonder laag ligt.

De verdere uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur en het gemeentelijk rioleringsnet is namelijk een urgente verplichting vanuit Europa. ,,Indien tegen 2007, het einde van deze legislatuur, op dit vlak geen significante vooruitgang is geboekt, dreigt een zware Europese boete'', schrijft Dillen. Een inhaalbeweging is dus noodzakelijk.

In plaats van bossen aan te kopen kan de Vlaamse overheid beter ,,boseigenaars op een positieve manier bijstaan bij het beheer van hun bossen''. Men zou ook de rechtsonzekerheid van deze eigenaars kunnen verminderen door ,,allerhande regels vanuit uiteenlopende beleidsdomeinen'', waarmee richtlijnen voortvloeiend uit de habitat- en vogelrichtlijngebied, het Vlaams Ecologisch Netwerk en de erfgoedlandschappen bedoeld worden, af te bouwen, zo suggereert de confederatie.

De aankooppolitiek van de vorige regering heeft overigens geen uitbreiding van het bosbestand tot stand gebracht, aldus nog de Vlaamse Confederatie Bouw.