BRUSSEL - Informateur Elio Di Rupo heeft woensdagochtend bij de koning op het kasteel van Laken verslag uitgebracht over de informatieronde van de voorbije week. Di Rupo rondde zijn opdracht dinsdagavond af.
Di Rupo heeft aan het einde van zijn opdracht herhaald dat de vier partijen die de verkiezingen gewonnen hebben, bereid zijn onderhandelingen te starten over de vorming van een nieuwe regering. Die regering moet zich volgens hem concentreren op de economische en sociale vraagstrukken, zo zei hij op een afsluitende persconferentie in de Kamer.

Hij stelde er het verslag voor dat hij eerder aan de koning overhandigde. Het draagt de titel ,,Voor een creatief en solidair België''. Volgens de informateur is de begrotingstoestand ernstig, maar niet dramatisch. Wel is het van essentieel belang dat de actie van de volgende regering zich inschrijft in een gezond budgettair meerjarenkader. ,,In die omstandigheden vereisen de onvermijdelijke bijkomende uitgaven dat nieuwe financiële middelen worden vrijgemaakt'', zo schrijft hij in zijn verslag aan de koning.

De volgende regering moet van werkgelegenheid een prioriteit maken, zo leerde de informateur uit zijn contacten van de afgelopen dagen. Daarom pleit hij ervoor dat snel een nationale conferentie voor werkgelegenheid op het getouw gezet wordt. Die conferentie, waaraan de diverse machtsniveaus en ministers, de sociale partners van de profit- en non-profit-sector zouden deelnemen, moet de precieze doelstellingen inzake werkgelegenheid definiëren.

Di Rupo stelde tijdens zijn informatieopdracht vast dat de meningen over de vermindering van de sociale bijdragen uiteenlopen. Voor de enen is een drastische en structurele vermindering wenselijk, voor de anderen moet dit soort verminderen tijdelijk stopgezet worden. ,,In ieder geval is het essentieel dat de kosten van deze maatregelen voor de sociale zekerheid gecompenseerd moeten worden door een geschikte alternatieve financiering, zoniet loopt men het risico onze sociale bescherming te ontrafelen'', stelt hij nog in zijn verslag.

Wat de gezondheidszorg betreft, stelde de informateur dat er deze legislatuur 5 miljard bijkomende middelen geïnvesteerd worden. De kwaliteit van de openbare diensten dient gewaarborgd te worden, meer bepaald bij de NMBS en De Post. Bijkomende middelen kunnen gevonden worden door de strijd tegen de grote fiscale fraude op te voeren en de fiscale achterstand terug te dringen.

Elio Di Rupo pleit in zijn verslag aan de koning ook nog voor een meerjarenplan voor justitie. Dat plan moet een verhoging van het budget inhouden van een half miljard euro om de lopende uitgaven voor de werking van het departement justitie te dekken.

Van paarsgroen naar paars

Binnen de vier partijen die de verkiezingen hebben gewonnen, is de wil aanwezig om de wet op de uitstap van de kernenergie te behouden, zo benadrukte Di Rupo nog op zijn persconferentie. ,,Mijn opdracht bestond erin om de overgang mogelijk te maken van paars-groen naar de nieuwe regering'', besloot hij de persconferentie.

Wat de budgettaire toestand betreft, is het voor de informateur van essentieel belang om het structureel evenwicht vanaf dit jaar te vrijwaren. Eventuele toekomstige conjunctuurboni moeten integraal aan schuldafbouw besteed worden door ze in het Zilverfonds te storten.

Di Rupo vindt dat het overleg tussen de federale regering en de regering van gemeenschappen en gewesten moet worden opgevoerd. Er moeten vrijwel permanente overlegstructuren komen tussen de regeringen en de drijvende krachten van de Belgische samenleving. In alle dimensies van het overheidsoptreden moet rekening gehouden worden met de eisen van de duurzame ontwikkeling.

De informateur pleit er voorts voor om de economische ontwikkeling vooral via de kmo's en zelfstandigen te stimuleren, onder meer door een werkelijke administratieve vereenvoudiging en het fiscaal aanmoedigen van investeringen.

De IT-kloof kan onder meer gedicht worden door aan particulieren de mogelijkheid te bieden tegen verminderde prijs computermateriaal aan te kopen en door de verdere uitbouw van de breedband.

Om de rol van de burger in de democratische maatschappij te versterken zouden zowel de mandaten van kamerlid en senator vanaf de leeftijd van 18 jaar toegankelijk moeten zijn. Over een beslissend referendum op nationaal vlak, bestaat geen consensus. Eensgezindheid is er wel om de volksraadpleging op het regionale en lokale niveau in te voeren. De hervorming van de administratie moet worden verdergezet. Di Rupo wil wel dat het ,,assessment'' radicaal wordt herzien omdat deze praktijk volgens sommigen niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Volgens sommigen moet ,,het zeer dure beroep doen op externe bedrijven voor het uitvoeren van de hervormingen plaats maken voor de ontwikkeling van interne diensten die de verandering ondersteunen''.