BRUSSEL - De VLD wil dat een aanzienlijk deel van de beschikbare beleidsruimte gaat naar lastenverlagingen. Dat staat in de prioriteiten voor het Vlaams formatieberaad die door het partijbestuur werden goedgekeurd. De verplichte inburgering, met duidelijke sancties voor wie weigert, wil de VLD uitbreiden tot alle allochtonen. Opvallend is dat ze een maximumfactuur in de zorgverzekering wil invoeren.
De inbreng van de VLD bij de verdere gesprekken zal zich concentreren op concrete maatregelen om het beleid te richten op de individuele burger, aldus voorzitter Karel De Gucht. Het kartel VLD-Vivant wil dat de nieuwe Vlaamse regering voortbouwt op de verworvenheden van de vorige regeerperiode en het economsich weefsel verder versterkt.

Eén van de prioriteiten bij het uitwerken van het regeerakkoord is de keuze voor verdere lastenverlaging, aldus de VLD. De partij blijft bij haar voorstel om het vakantiegeld te verhogen door een verlaging in de personenbelasting.

De Vlaamse liberalen willen het aantal eigenaars van een woning in de volgende legislatuur opkrikken van 72 tot 80 procent. Daarom moeten er meer bouwkavels op de markt komen door woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Op korte termijn wil de VLD 30.000 nieuwe kavels op de markt brengen.

Op onderwijsvlak pleit de partij voor een forse inhaalbeweging voor schoolgebouwen. De achterstand in de bouw van schoolgebouwen van alle netten moet in de komende legislatuur worden weggewerkt. De VLD wil daarvoor nieuwe financieringstechnieken uitwerken. Voorts wil de VLD dat niet de netten, maar de scholen de kern van het beleid vormen. Leerkrachten, leerlingen, ouders en directies moeten veel meer autonoom kunnen beslissen over het lessenpakket en het beleid van de school.

Extra geld moet prioritair gaan naar de zorgbehoevenden. Het wegwerken van de wachtlijsten blijft centraal staan, maar de VLD wil ook aandacht voor de zorgverzekering. Voor die verzekering, die zorgt voor een tegemoetkoming voor niet-medische kosten, wil de partij een maximumfactuur voor zwaar zorgbehoevenden. SP.A-voorzitter Steve Stevaert pleitte eerder al voor een maximumfactuur in de zorgverzekering. De VLD wil wel de premie voor de zorgverzekering forfaitair houden.

De Vlaamse liberalen noemen gezonde bedrijven essentieel en willen onder geen beding dat het aandeel van de gewestuitgaven (economie, infrastructuur, ...) in de totale Vlaamse uitgaven daalt.

Voorts wil de VLD de verplichte inburgering uitbreiden tot alle allochtonen en duidelijke sancties invoeren voor wie weigert. De partij geeft het voorbeeld van de werkloosheidsuitkering. Ook herhaaldelijk spijbelen moet worden aangepakt en gesanctioneerd in de kinderbijslagen.

De VLD noemt administratieve vereenvoudiging een topprioriteit. De partij wil de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen afschaffen en de burgemeesters rechtstreeks laten verkiezen. Los van de communautaire gesprekken die in het Forum zullen gevoerd worden, wil de VLD dat de lat tussen Vlaanderen en Wallonië gelijk gelegd wordt. ,,In het Belgische staatsverband moeten de regels op gelijke wijze worden toegepast in het Noorden en het Zuiden van het land.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig