DEN HAAG - De Nederlandse vakbonden achten zich formeel niet meer gebonden aan de afspraak met de regering en werkgevers om de lonen volgend jaar nagenoeg te bevriezen. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de vakcentrales FNV, CNV en MHP.
De vakbeweging wijst erop dat er een voorwaarde was voor de loonmatiging die vorig jaar in het najaarsakkoord is afgesproken. Er moest in april overeenstemming worden bereikt over de leeftijd waarop werknemers mogen stoppen met werken voor hun 65ste. ,,Dat is niet gelukt en aangezien april inmiddels voorbij is, zal dat ook niet meer lukken. Daarom achten wij ons vrij de loonruimte in 2005 te bepalen die ons juist lijkt'', aldus FNV-voorzitter de Waal.

Vorige maand mislukte het voorjaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij konden het niet eens worden over de VUT (vervroegde uittreding), prepensioen en een nieuwe spaarregeling voor vakantie. Bovendien is de vakbeweging geïrriteerd dat het kabinet niet het volledige advies van de sociale partners heeft overgenomen over hervorming van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering).

De afspraak in het najaarsakkoord was volgens de vakcentrales dat het kabinet het WAO-plan van werkgevers- en werknemersorganisaties zou overnemen als daarmee de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten voldoende werd beperkt. Volgens De Waal komt het kabinet op dit punt niet de afspraken na. ,,We kunnen nu toch echt constateren dat het kabinet ons advies niet op hoofdlijnen overneemt.''

De FNV en CNV hebben daarom al gedreigd dat ze loonaanvullingen zullen eisen voor werknemers, die in hun tweede ziektejaar nog maar recht hebben op 70 procent van hun salaris. Dit tot grote onvrede van de werkgevers, die menen dat het WAO-advies van sociale partners wel op hoofdlijnen is overgenomen.

Eind vorig jaar nog verwees de Belgische werkgeversorganisatie VBO naar de plannen voor een loonstop in Nederland om ook in ons land voor een dergelijke maatregel te pleiten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig