Verklaring ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome

 

Europa belichaamde eeuwenlang een idee dat hoop bood op vrede en wederzijds begrip. Die hoop is in vervulling gegaan. De Europese eenwording heeft ons vrede en welvaart gebracht.

Zij heeft saamhorigheid geschapen en tegenstellingen overwonnen. Elk lid heeft geholpen Europa een te maken en de democratie en de rechtsstaat te versterken. Aan de vrijheidsliefde van de mensen in Midden- en Oost-Europa danken wij dat de kunstmatige tweedeling van Europa thans definitief tot het verleden behoort. De Europese integratie toont aan dat wij lering hebben getrokken uit onze geschiedenis, die zo vol is van bloedige conflicten en menselijk leed.

Wij leven vandaag met elkaar zoals dat voordien nooit mogelijk was.
Wij burgers van de Europese Unie hebben het geluk verenigd te zijn.


I.
In de Europese Unie verwezenlijken wij onze gemeenschappelijke idealen: de mens staat voor ons centraal. Zijn waardigheid is onschendbaar. Zijn rechten zijn onvervreemdbaar. Vrouwen en mannen hebben gelijke rechten.

Wij streven naar vrede en vrijheid, naar democratie en rechtsstatelijkheid, naar wederzijds respect en verantwoordelijkheidsbesef, naar welvaart en veiligheid, naar verdraagzaamheid en participatie, rechtvaardigheid en solidariteit.

Wij leven en werken in de Europese Unie op unieke wijze met elkaar samen. Dat komt tot uitdrukking in het democratische samenspel tussen de lidstaten en de Europese instellingen. De Europese Unie is gegrondvest op gelijke rechten en solidaire samenwerking. Zo kunnen wij een billijk evenwicht tussen de belangen van de lidstaten tot stand brengen.

Wij eerbiedigen in de Europese Unie de eigenheid en de geschakeerde tradities van haar leden. De open grenzen en de vitale verscheidenheid van talen, culturen en regio's maken ons rijker. Veel doelstellingen kunnen wij niet afzonderlijk, maar enkel samen verwezenlijken. De Europese Unie, de lidstaten en hun regio's en gemeenten verdelen onderling de taken.


II.

Wij staan voor grote uitdagingen, die niet stoppen bij nationale grenzen. De Europese Unie is ons antwoord daarop. Alleen gezamenlijk kunnen wij ons Europees samenlevingsideaal ook in de toekomst bewaren en ten goede laten komen aan alle burgers van de Europese Unie. In dat Europese model zijn economisch succes en sociale verantwoordelijkheid met elkaar verenigd.

De gemeenschappelijke markt en de euro maken ons sterk. Zo kunnen wij de toenemende wereldwijde verwevenheid van de economie en de almaar groeiende concurrentie op de internationale markten vormgeven naar onze waarden. Europa's rijkdom ligt besloten in de kennis en de vaardigheid van zijn mensen; dat is de sleutel tot groei, werkgelegenheid en sociale samenhang.

Wij zullen terrorisme, georganiseerde criminaliteit en illegale immigratie gezamenlijk bestrijden. Daarbij zullen we de burgerlijke rechten en vrijheden ook in de strijd tegen hun vijanden verdedigen. Racisme en vreemdelingenhaat mogen nooit meer een kans krijgen.

Wij zetten ons ervoor in dat conflicten in de wereld vreedzaam worden opgelost en dat mensen niet het slachtoffer worden van oorlog, terrorisme of geweld. De Europese Unie wil vrijheid en ontwikkeling in de wereld bevorderen. Wij willen armoede, honger en ziekten terugdringen. In dit verband willen wij een leidende rol blijven vervullen.

Wij willen gezamenlijk op het gebied van energiebeleid en milieubescherming het voortouw nemen en onze bijdrage leveren tot het afwenden van de mondiale dreiging van klimaatverandering.


III.

De Europese Unie vindt ook in de toekomst haar bezieling in haar openheid en de wil van haar leden om samen de interne ontwikkeling van de Europese Unie te bestendigen. De Europese Unie zal zich blijven inzetten voor democratie, stabiliteit en welvaart buiten haar grenzen.

Met de Europese eenwording is een droom van eerdere generaties werkelijkheid geworden. Onze geschiedenis verlangt van ons dat wij deze gelukkige verworvenheid voor komende generaties veiligstellen. Daartoe moeten wij de politieke vorm van Europa steeds weer aan de eisen van de tijd aanpassen. Om die reden zijn wij vandaag, 50 jaar na de ondertekening van de Verdragen van Rome, verenigd in het streven de Europese Unie voor de verkiezingen voor het
Europees Parlement in 2009 een vernieuwde gemeenschappelijke basis te geven.
Wij weten immers: Europa is onze gemeenschappelijke toekomst.

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in