Gennez stelt vrijheid en zekerheid centraal
Een samenleving die zorgt voor meer zekerheid en aan iedereen de vrijheid garandeert om hun verwachtingen te realiseren. Dat moet het belangrijkste streefdoel worden van SP.A, zo stelden Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen, kandidaat-voorzitter en ondervoorzitter.
Na eventuele input van lokale afdelingen dienen ze de definitieve versie van de intentieverklaring op 20 september in bij het partijbureau.

Twee grote onderdelen

De intentieverklaring bevat twee grote onderdelen. Enerzijds proberen Gennez en Van der Maelen een antwoord te formuleren op de vraag wat modern socialisme is. Anderzijds geven ze ook hun visie over hoe de partij zou moeten functioneren.

Om iedereen in de samenleving vrijheid te bieden, is het volgens hen essentieel dat de kwaliteitsvolle en toegankelijke gemeenschapsvoorzieningen verder worden uitgebouwd. Ze pleiten onder meer voor een zeker en deftig pensioen, welvaartsvaste uitkeringen bij tegenslag, een rechtvaardige kinderbijslag en een betaalbare en zuinige energiefactuur.

Tweede pensioenpijler

De verdere aanvulling van het wettelijk pensioen via de tweede pensioenpijler moet een recht worden van elke werknemer, ongeacht sector of statuut. Daarnaast moet er een verdere welvaartsaanpassing komen van de wettelijke pensioenen (de eerste pijler). Wie op pensioen gaat, moet zo minstens zeventig procent van zijn nettoloon behouden.

'Het bedrag van de kinderbijslag moet voor elk kind even hoog zijn', vinden Gennez en Van der Maelen. Zelfstandigen moeten dus evenveel krijgen en de rangorde van een kind binnen het gezin mag geen rol meer spelen. De leeftijd en handicap mogen wel recht geven op een verhoogde bijslag.

Om werk, gezin en vrije tijd beter te kunnen combineren, pleiten de SP.A-ers onder meer voor meer 'tijdsvrijheid' en een vrijer arbeidsritme. Een concreet voorbeeld: werknemers met een 4/5-contract die heel het jaar fulltime werken maar in de zomervakantie vrijnemen om op de kinderen te kunnen passen.

Armoede terugdringen

Om de armoede terug te dringen, willen Gennez en haar running mate werken op drie fronten: selectieve lastenverlaging, verdere welvaartsaanpassing van de uitkeringen en de verdere uitbouw van betaalbare gemeenschapsvoorzieningen. 'Een concrete maatregel om de armoede terug te dringen, is het aanbieden van een basispakket elektriciteit voor elk gezin', aldus Gennez. 'We stellen een verdrievoudiging van het huidige basispakket voor. Zo zal een gezin van vier dat nu voor een waarde van 81 euro elektriciteit krijgt, een pakket van 243 euro ontvangen', luidt het. Die maatregel moet dan voor een groot stuk gefinancierd worden door afroming van de 'windfall profit' van de grote elektriciteitsproducenten.

De twee SP.A-ers pleiten ook voor een 'rechtvaardige vereenvoudiging van ons belastingsstelsel'. Het huidige complexe systeem van besastingsafrekening met allerlei aftrekposten, 'waarvan vooral mensen met een eigen boekhouder kunnen profiteren', willen ze vervangen zien door een eerlijker systeem, op basis van premies. Ook een correctere inning en strijd tegen fiscale fraude werden vernoemd.

Veiligheid

Ook het thema 'veiligheid' krijgt aandacht in de intentieverklaring. 'Wij zijn voorstander van een kordaat veiligheidsbeleid zonder dogma’s of taboes. Het stedelijk veiligheidsbeleid dat gevoerd wordt in onder meer Antwerpen, Leuven en Mechelen, moet als basis dienen voor een grondige discussie in de partij over veiligheid', kondigt Gennez aan.

Ook aan nieuwkomers moet zekerheid geboden worden. 'Daarom pleiten we voor een regularisatie van alle gezinnen met schoolgaande kinderen'. Ook vinden de SP.A-ers dat er halfopen centra opgericht moeten worden voor gezinnen die eventueel uitgewezen gaan worden, zodat de kinderen ondertussen naar school kunnen gaan.