DEN HAAG - Nederland organiseert op woensdag 1 juni een referendum over de Europese grondwet. Dat zijn de Nederlandse referendumcommissie en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing De Graaf overeengekomen.
Het referendum geeft de Nederlandse bevolking inspraak in de beslissing van het parlement om al dan niet in te stemmen met de grondwet. De vraag zal luiden: ,,Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa''. Het is de eerste keer in de parlementaire geschiedenis dat Nederland een nationaal referendum houdt.

Spanje was afgelopen zondag de eerste lidstaat die de Europese grondwet via een referendum heeft goedgekeurd. In totaal doen tien lidstaten voor de ratificatie van de grondwet beroep op een volksraadpleging. De overige landen laten de tekst door het parlement goedkeuren.