,,Brusselse geluidsnormen ongrondwettelijk’’
Foto: pdw
BRUSSEL - Het Brusselse hof van beroep heeft de geluidsnormen in de hoofdstad ongrondwettelijk verklaard. Ze zijn een schending van de federale goede trouw en van het evenredigheidsbeginsel. De rechtszaak was met de steun van Actie Noordrand, werkgroep Daedalus en de VZW Boreas ingespannen door 2.300 mensen uit de noordrand.
De bewoners willen een gelijke spreiding van de lawaaihinder rond de luchthaven. De rechter verplicht de Belgische staat om die spreiding te realiseren. Dat is echter onmogelijk als gevolg van de Brusselse geluidsnormen. ,,De rechter oordeelt dat een gewest zijn bevoegdheden moet gebruiken met respect voor de bevoegheden van andere gewesten. Onevenredig lasten doorschuiven naar andere gewesten in dezelfde federatie kan niet’’, aldus Peter Leys, die de belangen van de Noordrand verdedigde.

Wat zijn de consequenties van een dergelijk arrest? ,,Het hof van beroep kan die Brusselse geluidsnormen niet vernietigen zoals administratieve rechtbanken dat wel kunnen. Wel is het zo dat de rechter met zijn uitspraak aangeeft dat hij ze niet zal toepassen als iemand zich tot zijn rechtbank wendt om ze af te dwingen. En wat ben je met dergelijke regels als ze voor de rechtbank niet afdwingbaar zijn’’, vraagt Leys.

Vlaamse overheid

Opvallend is ook dat de rechter de Vlaamse overheid oplegt om van luchthavenuitbater Biac te eisen dat het op korte termijn een degelijk milieu-effectenrapport (MER) opstelt met betrekking tot geluidsoverlast. ,,Is de Brusselse gewestregering te overbeschermend voor zijn inwoners, dan vindt de rechter de Vlaamse overheid te passief’’, verklaart Leys. ,,Het MER dat een tijd terug opgesteld werd voor de verlenging van de exploitatievergunning vindt hij onvoldoende inzake geluidshinder. Op die manier konden geen exploitatievoorwaarden worden opgelegd die de overlast afdoend tegengingen.’’

Dat ook de Vlaamse overheid veroordeeld wordt, is nieuw, aldus de advocaat. ,,Tot nog toe bleef de Vlaamse overheid aan de kant staan. Het waste zijn handen in onschuld omdat het om een federale materie ging. De rechter heeft nu geoordeeld dat het MER inhoudelijk onvoldoende was om afdoende maatregelen te nemen tegen de geluidsoverlast. Zo wordt de Vlaamse overheid nu veroordeeld om daar binnen de 20 dagen iets aan te doen op straf van een dwangsom van 25.000 euro per dag vertraging’’, besluit Leys.

Peeters tevreden

Dat het hof van beroep in zijn arrest het principe van de billijke en evenwichtige spreiding van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem oplegt, stemt Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) tevreden. Peeters heeft geen problemen met het feit dat de Vlaamse regering bevolen wordt om BIAC een MER te vragen om de geluidshinder verder aan te pakken.

,,Dit arrest bevestigt de stelling die ik tijdens onderhandelingen steeds naar voren heb geschoven, namelijk dat de hinder rond Zaventem billijk en evenwichtig gespreid moet worden’’, aldus Peeters. Hij vindt het een goede zaak dat de rechter de Brusselse geluidsnormen als ongrondwettelijk beschouwt. ,,Het is nu eenmaal zo dat deze geluidsnormen een spreiding onmogelijk maakten’’, aldus de minister.

Peeters zal zoals het arrest stipuleert BIAC vragen om op zeer korte termijn een MER op te stellen ,,om na te gaan met welke maatregelen de geluidsoverlast verder kan aangepakt worden en hoe een spreiding gerealiseerd kan worden’’. Het is volgens Peeters dan aan federaal Mobiliteitsminister Landuyt om maatregelen te nemen.