camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

ANTWERPEN

Tellingen tonen aan dat verkeersdrukte in Antwerpen niet daalt

De verkeersdrukte in veel woonstraten nam de afgelopen vijf jaar niet af. In de districten buiten de Ring en de randgemeenten was er slechts een lichte daling met negen procent tussen 2019 en 2022.

donderdag 8 december 2022 om 3.25 uur

De Borsbeekstraat in Borgerhout. De bewoners zien het verkeer hier niet afnemen.  jhs

Bij de 255 getelde straten binnen de lage-emissiezone werd in 2022 specifiek gekeken naar de 51 straten waarvoor telgegevens zijn van vorige tellingen. Dit maakt vergelijken mogelijk. In deze woonstraten binnen de Ring schommelde de verkeersdrukte rond honderd gemotoriseerde voertuigen. Dat is geen vermindering in vergelijking met de jaren voor de coronapandemie. Opmerkelijk, want de ANPR-camera’s aan de rand van de lage-emissiezone registreerden veertig procent minder autoverkeer.

Daarom worden vragen gesteld bij de tellingen door de ANPR-camera’s. Betrouwbare cijfers zijn nodig om de doelstelling om tegen 2030 naar vijftig procent duurzame verplaatsingen te gaan te halen. Dit is vastgelegd in het Toekomstverbond, het akkoord tussen de overheid en de burgerbewegingen rond de Oosterweelverbinding.

‘Het grote verschil is opvallend’, zegt mobiliteitsexpert Thomas Vanoutrive (UAntwerpen). ‘Het is verontrustend dat er vijf jaar na de ondertekening van het Toekomstverbond onduidelijkheid is over de kwaliteit van de ANPR-metingen. Resultaten die naar voor worden geschoven als een belangrijke bron van informatie voor de opvolging van de modal shift van de wagen naar duurzame vervoersmiddelen. Met onze tellingen zijn we vrij zeker dat er geen halvering van de verkeersdrukte is. Noch in woonstraten in het stadscentrum binnen de Ring, noch op de Ring zelf zien we een spectaculaire daling.’

Thuiswerk

Ook uit de jaarlijkse leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer van burgerwetenschapsproject Straatvinken blijkt niet dat de verkeersdrukte daalt. ‘De voorbije jaren zien we geen substantiële verbetering in hoe de deelnemers hun straat beleven, noch in de teneur van de verhalen, noch in de leefbaarheidsscores’, zegt Huib Huyse, die dat deel van het onderzoek coördineert vanuit HIVA-KU Leuven.

In de districten buiten de Ring en de 32 gemeenten in de Antwerpse vervoerregio daalde de verkeersdrukte met negen procent tussen 2019 en 2022. Volgens de onderzoekers waarschijnlijk een gevolg van mensen die thuiswerken. De daling geldt zowel voor alle vervoersmiddelen. Het autoverkeer blijft wel steken op ongeveer 65 procent. Volgens de onderzoekers bij Straatvinken is er dus amper vooruitgang. ‘De ambitie van het Toekomstverbond om het aandeel niet-duurzaam verkeer met minstens twintig procentpunten te doen dalen tegen 2030 lijkt nog niet in daden te zijn omgezet’, zegt Vanoutrive.

Straatvinken dringt aan op een onderzoek naar de uiteenlopende cijfers rond de verkeersdrukte in Antwerpen. ‘De monitoring wordt elk jaar belangrijker’, zegt Sven Augusteyns van de Ringland Academie.

‘Als de doelstelling niet wordt gehaald, dan verandert dit de impact van de mobiliteitsprojecten op de omgeving.’

Niet te missen

LEES OOK

De podcasts van De Standaard

Niet te missen