Vlaams Parlement keurt nieuwe eindtermen goed
Foto: An Nelissen

Het Vlaams Parlement keurde vandaag de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs goed. In die nieuwe eindtermen wordt meer nadruk gelegd op kennis, naast vaardigheden en attitudes.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) reageert tevreden op de goedkeuring van de eindtermen. ‘Met deze eindtermen zetten we nieuwe minimumdoelen voor onze leerlingen. We mikken hoog en hebben daarbij aandacht voor zowel Nederlands en moderne vreemde talen als STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering and Mathematics), digitale competenties, ondernemingszin en financiële geletterdheid’, aldus Daniëls.

De nieuwe eindtermen zijn het resultaat van intensief overleg met onderwijsverstrekkers die namens hun scholen samen met leerkrachten en vakexperten deze eindtermen hebben ontwikkeld en op elkaar hebben afgestemd. Naast vaardigheden en attitudes komt de focus opnieuw op kennis te liggen.

• Wat willen we dat jongeren kennen?

‘We vernemen dat er op het veld, en dan voornamelijk binnen BSO, KSO en TSO, bekommernissen zijn in welke mate de algemene vorming en praktijkopleiding goed op elkaar kunnen worden afgestemd. We zijn gevoelig voor die bedenkingen van leerkrachten en scholen. Om die reden zijn er zowel in de regering alsook in het parlement gerichte bijsturingen gebeurd én zal er ook een praktijkcommissie worden opgericht om die afstemming verder te evalueren en voorstellen tot bijsturing - op wat de koepels namen hun scholen uitwerkten - te doen’, duidt Daniëls.

Eindtermen zijn minimumdoelen die omschrijven wat een leerling op het einde van een opleiding minimaal moet kennen en kunnen. De vorige eindtermen dateren van meer dan twintig jaar geleden en waren dringend aan herziening toe.