Ambitie om begrotingsgat met bijna zeven miljard te dempen
Foto: belga

‘Een eerlijke bijdrage van de personen die het grootste draagkracht hebben’ moet helpen om de coronafactuur te dragen. Daarnaast belooft ook deze regering een brede fiscale hervorming.

De regering-De Croo start onder een heel slecht financieel gesternte. De federale rekening gaat bij ongewijzigd beleid volgend jaar 33 miljard euro in het rood. Tegen 2024 zou dat tekort nog altijd 24 miljard of 5 procent van het BBP bedragen. De regering heeft de ambitie om er 6,7 miljard euro af te doen tegen 2024. Ze belooft sowieso een inspanning van 3,8 miljard euro te leveren. Een bijkomende inspanning van bijna drie miljard euro, zal afhangen van de economisch groei. Als die lager ligt dan de ‘potentiële groei’ van ons land, zal die extra inspanning lager liggen. Anders hoger. Daarbij worden de klassieke verdeling gehanteerd: 1/3 besparingen, 1/3 nieuwe inkomsten en 1/3 diversen.

Daarnaast trekt de regering 5,3 miljard euro uit voor nieuw beleid: 1 miljard voor tijdelijke maatregelen, 3,2 miljard voor structurele maatregelen (waaronder de hogere pensioenen) en 1 miljard voor publieke investeringen.

Waar al dat geld vandaan moeten komen, blijft nog erg onduidelijk. Er is zelfs bepaald dat het budget in de gezondheidsnorm opnieuw mag stijgen met 2,5 procent boven inflatie.

Extra overheidsinvesteringen moeten de relance een boost geven. De publieke investeringen liggen met 2,6 procent van het bbp vandaag een stuk onder het Europese gemiddelde. Het plan ligt op tafel om dat percentage op te trekken naar 4 procent tegen 2030. Daarbij wordt vooral gekeken naar de Europese Green Deal en de speerpunten uit het Investeringspact van de regering-Michel. De bedoeling is om in nauwe samenwerking met de regio’s een interfederaal investeringsplan te maken. De Vlaamse regering-Jambon pakte maandag in zijn septemberverklaring nog uit met een investeringsplan ter waarde van 4,3 miljard euro.

‘De overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van de personen die de grootste draagkracht hebben, met respect voor het ondernemerschap. Deze bijdrage zal deel uitmaken van de inspanningen die nodig zijn in de huidige gezondheidscontext en de behoeften van de gezondheidszorg.’ Hoe die bijdrage eruit zal zien, moet nog bepaald worden.

Dat moet ook allemaal passen in een brede fiscale hervorming ‘om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken’. Die belastinghervorming moet de werkgelegenheidsgraad verbeteren, de klimaatambities ondersteunen, de armoede aanpakken en de gezinnen ondersteunen Het mes wordt gezet in allerlei gunstregimes, zoals dat van de sporters. Uitgangspunt is een verdere verlaging van de lasten op arbeid. Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd, behalve in het kader van de budgettaire discussie.

Daarnaast komt er een uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas, een maatregel op maat van CD&V.

De fiscale regularisatie, die de vorige regering opnieuw invoerde, wordt vanaf 2023 stopgezet. Over die regularisatie werd een akkoord met de regio’s gesloten over de regionale belastingen. De regio’s stoppen sowieso vanaf volgend jaar met regulariseren.

Daarnaast zullen ondernemingen tot 2024 fiscaal aangemoedigd worden om een deel van hun winst in de vennootschap te houden om zo financiële buffers op te bouwen. Ook de verhoogde investeringsaftrek wordt met twee jaar verlengd.

De btw-verlaging naar 6 procent ‘voor de afbraak en heropbouw wordt uitgebreid over het hele Belgische grondgebied.

Voor de invoering van een digitale taks wordt in eerste instantie naar de EU en de Oeso gekeken. Als het daar windstil blijft, voert België hem in 2023 op eigen houtje in. Ons land zal internationaal ook een voortrekkersrol spelen om bedrijven een minimumbelasting op te leggen.