Formateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) hebben hun eindverslag aan de koning overhandigd. Bij alle partijen kunnen de leden zich intussen inschrijven voor de ledencongressen, fysiek en digitaal, vanavond. Alvast enkele speerpunten van het regeerakkoord.

Er gaat 5,3 miljard euro naar nieuw beleid. Eén miljard daarvan is bestemd voor investeringen, en één miljard gaat naar tijdelijke maatregelen. Het budget van de gezondheidszorg zal jaarlijks 2,5 procent stijgen boven op de index en de laagste uitkeringen gaan omhoog. De investeringen zullen gebeuren in het spoor, in digitalisering en in de versterking van het veiligheidsbeleid – Defensie incluis. Er is sprake van 400 miljoen voor Justitie en Veiligheid. Voor Defensie zouden de geplande investeringen en de Strategische Visie behouden blijven. Wat veiligheid betreft, kost niet alles geld. Zo zou er een snelle procedure voor winkeldiefstallen komen om recidive te voorkomen.

Streven naar 1.500 euro

Een belangrijk element in het akkoord is de beslissing over de pensioenen. Tegen het einde van de legislatuur willen de zeven partijen die optrekken tot 1.500 euro voor een volledige loopbaan. Daar is een budget van 1,3 miljard (van de 5,3 miljard aan nieuw beleid) mee gemoeid. Met het geld uit de welvaartsenveloppe (die buiten dat pakket valt) meegeteld, kunnen de pensioenen rekenen op twee miljard euro. Voortaan zal het wel nodig zijn om een minimum aantal jaren gewerkt te hebben vooraleer men aanspraak kan maken op een minimumpensioen. Wie heel lang niet gewerkt heeft, kan dus niet meer hetzelfde pensioen krijgen als iemand die altijd gewerkt heeft.

De 1.500 euro is voorlopig bruto, niet netto. De factuur om daar een nettobedrag van te maken, zou nu te zwaar wegen. Er wordt wel een groeipad uitgezet om tegen 2030 aan 1.500 euro netto te komen. Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen valt voor de nieuwe gewerkte jaren weg.

Zweedse erfenis

Voor zover geweten wordt er niet geraakt aan de pensioenbeslissingen van de Zweedse regering. Die verhoogde onder meer de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De PS beloofde in de campagne om die terug te brengen naar 65 jaar, maar heeft, met drie van de vier Zweedse partijen in de regering, en de N-VA in de oppositie, hier geen breekpunt van gemaakt in de onderhandelingen. Ook andere Zweedse erfenissen, zoals de taxshift en de loonnorm blijven overeind.

Om het ondernemerschap te stimuleren wordt de maatregel verlengd waarbij er geen sociale lasten betaald moeten worden op de aanwerving van een eerste werknemer. Voorts wordt het btw-tarief van 6 procent voor afbraak en heropbouw van een woning uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied. Er komen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat wie werkt, netto meer overhoudt. Kinderopvang zou goedkoper worden.

Langdurig zieken zullen worden geholpen om waar mogelijk de weg naar de arbeidsmarkt terug te vinden. Langer werken wordt aantrekkelijker gemaakt door de pensioenbonus en landingsbanen. Er komt ook meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, onder meer naar deeltijds en thuiswerken.

Rijbewijs met punten

De zogenaamde ‘prijs van de liefde’, het financiële verlies dat gehandicapten lijden als ze gaan samenwonen en hun uitkering daalt, wordt kleiner.

Een andere opvallende maatregel is de invoering van het rijbewijs met punten voor automobilisten die herhaaldelijk zware verkeersovertredingen begaan. Aftredend minister van Mobiliteit François Bellot (MR) onderzocht zo’n systeem eerder al, maar uiteindelijk werd het afgevoerd. Bedrijfswagens moeten tegen 2026 trouwens emissievrij zijn.

Nieuw is ook dat het geboorteverlof wordt verdubbeld. In plaats van 10 dagen krijgen nieuwe ouders nu recht op 20 dagen. Op het vlak van migratie wordt er gewerkt aan ‘een menselijk en correct beleid’. Dat houdt een efficiënter terugkeerbeleid in, en een antwoord op transmigratie. De partijen spraken ook af dat kinderen nooit nog mogen worden opgesloten.

Tegen 2024 wordt door twee ministers een nieuwe staatshervorming voorbereid. Een jaar later, in 2025 moet de kernuitstap een feit zijn. In 2030 wil de regering de koolstofemissie met 55 procent teruggedrongen hebben, in 2050 moet ons land klimaatneutraal zijn. In het meer ‘groene’ deel van het akkoord worden economie en ecologie verzoend door in te zetten op innovatie in hernieuwbare energie.

Aan inkomstenzijde was al duidelijk dat er een taks komt voor de Gafa-internetgiganten Google, Amazon, Facebook en Apple. Er zou ook een minimumtaks voor bedrijven komen. Volgens Lachaert is het aandeel nieuwe belastingen ‘minimaal’. ‘We moeten nu één of twee jaar focussen op de relance en het bestrijden van de crisis.’