Ook KU Leuven gaat voor examens op de campussen, examenperiode met één week verlengd
Foto: Photo News

Na de UGent en de UHasselt kiest ook de KU Leuven voor juni-examens op de universiteitscampussen. ‘Omdat ook daarbij de regels van social distancing gerespecteerd moeten worden en er dus meer ruimte nodig is, wordt de examenperiode met één week verlengd,’ klinkt het.

De KU Leuven heeft beslist om de juni-zittijd zoveel mogelijk te laten doorgaan op haar campussen. ‘Omdat ook in juni nog steeds de regels van social distancing belangrijk blijven, zal de universiteit meer locaties voorzien, zodat minder studenten in één auditorium worden samengebracht. Daarom wordt de examenperiode met een week verlengd tot 4 juli. Voor sommige opleidingsonderdelen opteert de universiteit voor online examens.’

‘Om studenten de kans te geven zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens, zullen de faculteiten in de laatste week van het semester zo weinig mogelijk nieuwe leerstof aanbieden’, zegt de KU Leuven. ‘Zo komt er ruimte vrij voor vragensessies, oefeningen en interactie met docenten en begeleiders. De onderwijsactiviteiten worden, zoals voorzien, volledig afgesloten op 23 mei.’ Mondelinge examens en presentaties van bijvoorbeeld masterproeven zullen zoveel mogelijk online gebeuren. Voor opleidingen met een belangrijk praktijkgedeelte, voornamelijk op masterniveau, werken de faculteiten een oplossing op maat uit.

Houvast bieden

Gisteren kondigde de UGent al aan dat ze de examens op de campus wil laten doorgaan. ‘We willen alle studenten en lesgevers zo snel mogelijk houvast bieden’, klinkt het bij de Universiteit Gent. ‘Daarom passen we de academische kalender aan.’ Concreet kunnen examens op de universiteitscampussen vanaf 1 juni plaatsvinden. Studenten ontvangen ten laatste op 15 april hun examenrooster en verdere concrete informatie.

‘Alle examens op de campus worden geroosterd met inachtneming van 'social distancing', zowel in het examenlokaal als bij het betreden en verlaten ervan’, klinkt het bij de universiteit. Elke examensessie duurt maximaal 3 uur, tussen de examensessies worden de lokalen ontsmet en studenten die een langere examentijd krijgen, zullen hun examens kunnen afleggen in lokalen die apart worden ingeroosterd. Er worden ook examens afgenomen op 1 juni (Pinkstermaandag) en op zaterdagen.

Voor de bacheloropleidingen (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma’s) worden na het paasreces nog vier weken online lesactiviteiten georganiseerd. Nadien volgt een week examenvoorbereiding. In die week bespreken lesgevers intensief en expliciet voorbeeldexamenvragen en bijbehorende antwoorden met de studenten en gaan ze in interactie om vragen over de evaluaties te beantwoorden. Daarna volgt een week blok voor de studenten. De examenperiode neemt vijf weken in beslag, van 1 juni tot en met 4 juli.

In de masteropleidingen (inclusief master-na-masteropleidingen) zijn er verschillende scenario’s mogelijk. In het eerste scenario zetten lesgevers van mastervakken maximaal in op online evalueren. ‘Dit is het voorkeursscenario’, zegt de universiteit. ‘Om dit mogelijk te maken wordt een flexibele invulling van de kalender ingevoerd vanaf 20 april tot en met 4 juli. In deze periode kunnen zowel online lesactiviteiten als online evaluaties plaatsvinden. De planning van les- en evaluatiemomenten wordt afgestemd binnen het team lesgevers van de opleiding.’ Het tweede scenario is van toepassing op masteropleidingen waar online evalueren minder of nauwelijks mogelijk is. In dat geval kan de kalender van de bacheloropleidingen worden gevolgd. De examens op de campus van die masteropleidingen starten ten vroegste op 1 juni. Elke mengvorm van de twee scenario’s is mogelijk.

Er is ook een plan B voor als examens op de campus toch niet kunnen doorgaan. ‘In dat geval kan een noodscenario met start later in juni, maar ten laatste op 15 juni, in gang worden gezet. De einddatum van de examenperiode blijft evenwel behouden, namelijk 4 juli. De periode voorafgaand aan de effectieve start van de examens wordt dan een blokperiode voor de studenten. Indien op 15 juni nog steeds geen examens op de campus georganiseerd zouden kunnen worden, zal een tweede noodscenario starten. Maar zelfs dan blijft een rust- en vakantieperiode gegarandeerd. De examenperiode zal in dit scenario van start gaan op 10 augustus.’

De start van de tweedekansexamens wordt niet aangepast. Die starten zoals gepland op 17 augustus.

UHasselt

Ook UHasselt heeft na overleg met de Vlaamse universiteiten besloten om de examens op de campus te laten doorgaan, ervan uitgaande dat de overheid de coronamaatregelen vanaf 1 juni versoepeld zal hebben en met respect voor 'social dinstancing'.

De huidige voorziene examenperiode kan voor alle opleidingen met één week verlengd worden, tot maximaal 10 juli. Examens kunnen ook ingepland worden op zaterdagen en op Pinkstermaandag. De docenten zullen bij evaluatie ook rekening houden met de bijzondere omstandigheden. Daarom trachten ze tijdens de online lesperiode al een stuk permanente evaluatie in te bouwen of te werken met opdrachten.

De universiteit werkt ook aan een alternatief scenario, in het geval dat de huidige coronamaatregelen nog steeds van kracht zullen zijn.