Mestplan kan duidelijker, vindt Raad van State
Foto: VUM

De zesde versie van het mestactieplan (MAP6) kan op verschillende punten preciezer. Het is niet helder wat de extra maatregelen van de Vlaamse regering kunnen zijn, als de doelstellingen voor properder rivieren niet gehaald worden.

Dat vindt de Raad van State in een advies dat De Standaard kon inkijken.

Zo noemt de Raad het onduidelijk wat eventuele extra maatregelen kunnen inhouden, mochten de doelstellingen van het actieplan niet gehaald worden. De draagwijdte van de bevoegdheid van de Vlaamse regering om in een afwijkende regeling te voorzien, verdient ‘een meer nauwkeurige afbakening’. Anders zijn dat elementen waarop het plan juridisch aangevochten kan worden.

De Raad vraagt zich daarnaast af of er over de gevolgen voor de Europees beschermde natuurgebieden wel een beoordeling werd gemaakt. Dat het MAP6 zou ingaan op 1 januari 2019, met terugwerkende kracht dus, daar vindt de Raad geen graten in.

Vier gebieden

In het zesde MAP wordt Vlaanderen ingedeeld in vier gebieden, naargelang van de nitraatconcentraties. Voor 400.000 hectare zullen strengere voorwaarden gelden. Er komen meer controles voor landbouw- en mestverwerkingsbedrijven.

Het bijgestelde mestactieplan was nodig, want in meer dan een kwart van de Vlaamse rivieren wordt een te hoog nitraatgehalte vastgesteld. Flink meer dan de 5 procent die de Vlaamse regering zich tot doel had gesteld. Die nitraten zijn afkomstig van bemesting van velden.

Het plan, dat gerealiseerd wordt via aanpassingen aan het mestdecreet, werd door de Vlaamse regering goedgekeurd. Maar het Vlaams Parlement had er vragen bij. De parlementsleden vroegen een advies van de Raad van State, en van de adviesraad voor milieu en natuur (Minaraad) en die voor landbouw en visserij (SALV).

Die twee raden noemen het in een gezamenlijk advies ‘goed dat dit voorstel goedgekeurd wordt, vanwege de continuïteit. Tegelijk menen ze dat een evaluatie midden 2020 niet sluitend kan zijn, maar wel al de kans biedt van de ervaring te leren. De evaluatie moet dan wel goed voorbereid worden, dat begint best dit najaar al. De Minaraad en de SALV zeggen te hopen dat uit de analyse achterliggende factoren, sociaal-economisch en andere, die de mestsector aandrijven aan het licht zullen komen.

Dinsdag bespreken de parlementsleden de adviezen in de bevoegde commissie.