Wat staat er dan in het doopcharter van Leuven?
Foto: Robbie Depuydt

De Leuvense rector en de studentenverenigingen zijn trots op het nieuwe, aangescherpte doopcharter dat regelt wat er kan en niet kan bij studentendopen. Zo mag de organisator van de studentendoop geen alcohol gebruiken. En moet elke opdracht bedacht zijn ‘met gezond verstand’. Elke deelnemer mag alcohol weigeren.

Alle studentenclubs hebben het vernieuwde (en aangescherpte) doopcharter van de Leuvense universiteit getekend. Dat doen ze nadat vorige week een van de schachten (nieuwe studenten) van de club Reuzegom bij een studentendoop is omgekomen.

De rector en de studenten zijn trots op de tekst. Maar die wordt niet vrijgegeven omdat nog niet alle onderwijsinstellingen van de KU Leuven het ondertekend hebben. Wel kregen we de tekst van begin oktober van dit jaar in handen.

In de tekst staat dat de organisator van de studentenactiviteiten (het gaat niet alleen over doopplechtigheden) het goede voorbeeld moet geven en zich moet onthouden van alcohol of gebruik van andere stimulerende middelen.

Voorts moet ‘elke opdracht met gezond verstand en verantwoordelijkheidszin’ opgesteld worden. En er moeten ‘voldoende verantwoordelijken aangesteld zijn zodat er continu aandacht kan zijn voor het welzijn, de veiligheid en gezondheid van de deelnemers aan de activiteit’.

Wat staat er dan in het doopcharter van Leuven?
Doopplechtigheid in Antwerpen. Foto: WDK

Daarnaast zegt het charter dat het ‘nooit de bedoeling kan zijn om personen te vernederen of psychische schade toe te brengen’.

Heel belangrijk en dat zou in de nieuwe, aangescherpte versie nog explicieter vermeld worden: wie deelneemt moet heel goed weten dat hij of zij op elk moment kan vragen om ermee te stoppen.
* Geen enkele vorm van fysiek geweld is toegestaan.
* Leden kunnen op elk moment aangeven niet langer te willen deelnemen aan een activiteit. Het lid is van dit recht vooraf uitdrukkelijk op de hoogte gebracht.
* Leden krijgen geen opdrachten waarbij ze meer dan 1,5 liter vloeistof van welke aard ook moeten drinken (gevaar voor waterintoxicatie).
* Leden hebben het recht om alcoholische dranken te weigeren eventueel in ruil voor een niet-alcoholische drank.
* Een opdracht of activiteit kan er nooit op gericht zijn een lid dronken te voeren.
* Indien een lid toch dronken zou zijn waardoor hij een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, dan dient de vereniging deze persoon onmiddellijk te verwijderen uit het (doop)gebeuren en te voorzien in een beveiliging zolang dit nodig is.

Wat staat er nog in?
*De verplichting zich geheel of gedeeltelijk naakt te vertonen is nooit een dwingende voorwaarde tot het succesvol voltooien van een opdracht.
* Opdrachten respecteren heersende wetten en regels.
* Geluidshinder en vooral nachtelijke geluidshinder (nachtlawaai) voor omwonenden wordt vermeden.
* Verboden te wildplassen.

Met dieren of slachtafval?

Wat staat er dan in het doopcharter van Leuven?
Plechtigheid in Antwerpen. Foto: WDK

De doopactiviteiten moeten ook de verkeersregels respecteren, de infrastructuur en het groen respecteren en achteraf laat men, natuurlijk, de locatie netjes achter.

Doopproeven met dieren? Het charter zegt: ‘Levende gewervelde dieren worden niet gebruikt tijdens activiteiten. Slachtafval (met inbegrip van visafval), mest en GFT komen niet te pas aan de activiteiten om verwarring bij passanten te vermijden en de gezondheid van de deelnemers niet in gevaar te brengen.’

Maak de omstaanders niet bang

De KU Leuven en de studenten denken ook aan voorbijgangers en toevallige getuigen van de dooprituelen. Daarom mogen zij niet nodeloos bang worden gemaakt.
* Maskers of vermommingen zijn niet toegelaten op de openbare weg, zoals vermeld in het gecoördineerd politiereglement.
* Er worden tijdens de activiteiten geen producten gebruikt die bij passanten verwarring of onrust kunnen doen ontstaan (bv. nepbloed).
* Er worden tijdens de activiteiten geen handelingen gesteld die bij passanten verwarring of onrust kunnen doen ontstaan (bv. knallende geluiden, nepgevechten of -ontvoeringen)
* Er worden tijdens de activiteiten geen voorwerpen gebruikt, die bij passanten of bewoners verwarring of onrust kunnen doen ontstaan (bv. nepwapens of -uniformen).