LETTERLIJK. De acht heikele punten van het Migratiepact
Foto: BELGA

Wat staat er nu letterlijk in het VN-Migratiepact, oftewel ‘Global compact voor Veilige, Ordelijke en Reguliere migratie’? Acht belangrijke artikelen op een rij.

1. Juridisch bindend of niet?

ARTIKEL 7: ‘Dit Global Compact presenteert een juridisch niet-bindend kader voor samenwerking dat voortbouwt op de verbintenissen die de lidstaten zijn aangegaan in de New York Verklaring over Vluchtelingen en Migranten.’

2. Universele mensenrechten

ARTIKEL 4: ‘Vluchtelingen en migranten hebben recht op dezelfde universele mensenrechten en fundamentele vrijheden, die worden gerespecteerd, beschermd en waaraan te allen tijde moet worden voldaan.’

3. Nationale soevereiniteit

ARTIKEL 15B: ‘Internationale samenwerking. Het Global Compact is een juridisch niet-bindend kader voor samenwerking dat erkent dat geen enkele staat migratie op eigen kracht kan aanpakken vanwege de inherent transnationale aard van het fenomeen. Het vereist internationale, regionale en bilaterale samenwerking en dialoog.’

ARTIKEL 15C: ‘Nationale soevereiniteit. Het Global Compact bevestigt het soevereine recht van staten om hun nationale migratiebeleid te bepalen en hun exclusieve recht om migratie binnen hun jurisdictie te regelen, in overeenstemming met het internationale recht. Binnen hun soevereine jurisdictie kunnen staten onderscheid maken tussen de reguliere en de niet-reguliere migratiestatus.’

4. Identiteitspapieren

ARTIKEL 20: ‘We committeren ons eraan het recht van alle individuen op een wettelijke identiteit na te leven door al onze onderdanen een bewijs van nationaliteit te geven [...], zodat nationale en lokale autoriteiten de wettelijke identiteit van een migrant kunnen vaststellen bij binnenkomst, tijdens het verblijf en bij terugkeer [...].’

ARTIKEL 20D: ‘Faciliteer toegang tot persoonlijke documentatie, zoals paspoorten en visa. [...]’

ARTIKEL 20E: ‘Versterk maatregelen om staatloosheid te verminderen, onder meer door de geboorten van migranten te registreren, ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen hun nationaliteit gelijkwaardig aan hun kinderen kunnen doorgeven, en het verlenen van een nationaliteit aan kinderen die op het territorium van een andere staat zijn geboren, met name in situaties waarin een kind anders staatloos zou zijn, met volledige eerbiediging van het mensenrecht op een nationaliteit en in overeenstemming met de nationale wetgeving.’

5. Informatie over migratie

ARTIKEL 19: ‘We committeren ons eraan ons in te spannen voor het verschaffen, toegankelijk maken en verspreiden van accurate, toegankelijke en transparante informatie over migratiegerelateerde zaken voor en tussen staten, gemeenschappen en migranten in alle stadia van migratie. [...]’

6. Legale migratie

ARTIKEL 21: ‘We committeren ons eraan om opties en trajecten voor reguliere migratie aan te passen op een manier die arbeidsmobiliteit en fatsoenlijk werk mogelijk maakt, daarbij rekening houdend met demografische omstandigheden en de arbeidsmarkt, en op een manier die opleidingskansen optimaliseert, het recht op een gezinsleven bekrachtigt en tegemoetkomt aan de behoeften van migranten in een situatie van kwetsbaarheid. [...]’

7. Journalistiek

ARTIKEL 33: ‘We committeren ons eraan om alle vormen van discriminatie uit te roeien, en om uitingen, handelingen en manifestatie van racisme, raciale discriminatie, geweld, xenofobie en gerelateerde intolerantie tegen alle migranten te veroordelen en tegen te gaan, in overeenstemming met internationaal recht.’

ARTIKEL 33C: ‘Het bevorderen van onafhankelijke, objectieve en kwaliteitsverslaggeving van media, inclusief op internet gebaseerde informatie, inclusief door het gevoelig maken en sensibiliseren van journalisten over migratie-gerelateerde kwesties en terminologie, het investeren in ethische standaarden voor verslaggeving en advertenties, het stopzetten van publieke financiering voor of materiële steun aan media die systematisch intolerantie, xenofobie, racisme en andere vormen van discriminatie ten opzichte van migranten promoten, met volledige eerbiediging van de vrijheid van de media.’

8. Terugkeer van migranten

ARTIKEL 37: ‘We commiteren ons eraan om een veilige en waardige terugkeer [van migranten] te faciliteren en om een eerlijk proces te garanderen, individuele beoordeling en een doeltreffende voorziening, door het handhaven van het verbod op collectieve uitzetting en het terugsturen van migranten wanneer er een reëel en voorzienbaar risico is van overlijden, foltering en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen of straf of andere onherstelbare schade, in overeenstemming met onze verplichting onder het internationaal recht.’

‘We verbinden ons er verder toe ervoor te zorgen dat onze onderdanen naar behoren worden ontvangen en opnieuw worden opgenomen, met volledige eerbiediging van het mensenrecht om terug te keren naar het eigen land en de verplichting van staten om hun eigen onderdanen over te nemen.’