N-VA:
Een Sociaal Huis, wijkinformatie en een transparant financieel beleid, de inzet voor N-VA Foto: Geert Herman
Verkiezingsprogramma's, folders, sites: u bent ook een beetje de weg kwijtgeraakt? Uw gemeentesite van Het Nieuwsblad-De Gentenaar trok naar de lijsttrekkers en vroeg hen om een top-3. Waaraan zal uw partij in de volgende legislatuur prioriteit geven? Geen vage beloftes, maar drie concrete zaken waaraan vanaf januari 2019 zal gewerkt worden, als de kiezer daarvoor een mandaat geeft. Klare taal, op minder dan twee weken van de verkiezingen: N-VA bijt de spits af met lijsttrekker Wim Raman.

1. Een Sociaal Huis oprichten waarin de burger proactief en drempelverlagend duidelijke informatie en hulp vindt.

Over thema’s zoals gezondheidszorg, financiële ondersteuning, kinderopvang, buitenschoolse opvang, opvoeding … krijgt men op deze locatie gerichte informatie. Er zijn tal van voordelen : Dit Sociaal Huis wordt een drempelverlagend open ontmoetingscentrum, een sociale plaats in de  brede betekenis van het woord.
De burgers krijgen gericht een geïntegreerd antwoord op hun vragen.  Deze efficiënte manier van dienstverlening zal ook voor de ambtenaren tijdwinst opleveren, waardoor tijd vrijkomt voor gerichtere ondersteuning van onze burger, bijvoorbeeld in het kader van de strijd tegen de vereenzaming. Een voorstudie zal moeten uitmaken of we best opteren voor de verbouwing van een bestaande locatie dan wel of we voor een nieuw gebouw opteren.
Deze nieuwe infrastructuur zal een investering vragen, maar een exacte kostprijs bepalen is op dit ogenblik nog niet mogelijk.

2. Belangrijke dossiers jaarlijks toelichten in elke woonkern  (Heusden, Eenbeekeinde, Destelbergen centrum)

Elke inwoner heeft het recht om te weten wat het lokale bestuur met hun belastinggeld gedaan heeft en zal doen.
We stellen als achtergronddocument in eenvoudige en klare taal een duidelijk jaarrapport op met financiële cijfers over wat het bestuur het voorbije jaar heeft uitgevoerd. In de toelichtingssessie worden de investeringen van het volgende jaar toegelicht. Elke burger krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen en ideeën te lanceren.
Zo wordt het draagvlak van het uitgestippelde beleid vergroot en krijgt de creativiteit van elke inwoner een forum.
Dit initiatief vraagt geen bijkomende investering, maar zorgt net voor efficiëntere investeringen met lokaal draagvlak. Participatie in deze vorm is een werkwoord : dit is een doorgedreven inspanning over de volledige legislatuur; communicatie over inhoud, waarom ideeën wel en niet worden weerhouden of bijgestuurd in een open constructieve dialoog vanuit het belang voor de gemeenschap maar met oog voor elk individu.

3. Een dalende belastingdruk en een transparant financieel beleid.

De burger is de plotse verhoging van de belastingen door de huidige meerderheid na de verkiezingen in 2012 nog niet vergeten. Destelbergen is een rijke gemeente dankzij haar inwoners en mag de lat op het vlak van efficiënt gebruik van gemeentebelasting best hoog leggen. Wij willen daarom alle mogelijkheden voor een transparanter en dalend belastingsysteem onderzoeken, met specifieke aandacht voor oa alleenstaanden en startend met het afschaffen van de “huisvuilbelasting” van ongeveer 50 euro/jaar. We willen in alle openheid aan onze inwoners duidelijkheid verschaffen over de grote financiële posten binnen de gemeente. Het belastinggeld moet de inwoner van Destelbergen-Heusden ten goede komen, ook in gemeentelijke sport- en cultuurverenigingen en scholen. 
Ondoorzichtige subsidiesystemen, zoals die vandaag bestaan om iedereen wat tevreden te houden of ten goede komen aan inwoners van buurgemeenten die zelf geen infrastructuur aanbieden, dienen bijgestuurd te worden.   
Besturen als een “goede huisvader”, dan is er geen plaats meer voor dure prestige projecten zoals de Kollebloem of overbodige kasseien.