Algemene voorwaarden van De Beleggingsclub
Foto: afp
De kandidatuur als deelnemer van 'De Beleggingsclub' houdt het akkoord in met wat volgt:
 • De Standaard wil aandacht besteden aan de oprichting en het reilen en zeilen van een beleggingsclub en nodigt 10 lezers uit toe te treden tot een beleggingsclub die zal worden gecoacht door de Vlaamse Federatie van Beleggers.
   
 • De kandidaat verklaart zich bereid een bedrag van 500 EUR te investeren als startkapitaal.  Aan de andere kandidaten wordt gevraagd hetzelfde te doen.  De totale som zal worden gebruikt als startkapitaal binnen de op te richten beleggingsclub. Het is dan aan de leden van de beleggingsclub om dit startkapitaal eventueel te verhogen.
   
 • De kandidaat verklaart te begrijpen dat de deelname aan de beleggingsclub een risico inhoudt, m.n. dat de aandelen waarin belegd zal worden niet de verhoopte resultaten opleveren en dat zij dus hun kapitaal verliezen, omdat dat risico eigen is aan beleggen. De kandidaat aanvaardt bijgevolg alle risico’s verbonden aan zijn deelname en kan dan ook noch De Standaard, noch de Vlaamse Federatie voor Beleggers op welke wijze ook aansprakelijk stellen.
   
 • De kandidaat verklaart ook te begrijpen dat het principe van de beleggingsclub inhoudt dat de meerderheid van de leden beslissingen zal treffen waarmee de kandidaat het mogelijk niet eens zal zijn maar waarbij hij zich zal moeten neerleggen.
   
 • De kandidaat verklaart te begrijpen dat De Standaard redactioneel aandacht zal besteden aan alle aspecten van de beleggingsclub, d.w.z. de deelnemers en hun profiel (leeftijd, beroep, woonplaats…), de wijze waarop de besluitvorming binnen de beleggingsclub tot stand komt met eventuele discussies in dat verband, de keuzes die gemaakt zijn en het oordeel van experten over deze keuzes.  Dit houdt in dat de deelnemers met naam en toenaam en foto in de krant zullen worden vermeld, niet alleen bij aanvang, maar ook gedurende de tijd dat De Standaard de beleggingsclub opvolgt, en dat ook foto’s en eventueel video’s van hen zullen worden genomen, bijvoorbeeld van een vergadering van de beleggingsclub, en dat zij dus op het publieke forum treden. Al deze gegevens worden ook online geplaatst op de website van de krant en zullen op deze website (die het archief uitmaakt) beschikbaar blijven (eventueel, naar keuze van De Standaard, achter de betaalmuur). Zo ook zal de Vlaamse Federatie voor Beleggers hierover op dezelfde wijze mogen berichten in haar maandblad en op haar website. De kandidaat verleent hiervoor toestemming en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij deze toestemming niet kan intrekken.
   
 • De kandidaat verbindt zich ertoe actief deel te nemen aan de beleggingsclub en dus mee keuzes te maken, informatie bij te brengen, van gedachten te wisselen daar waar dit nodig is om de portefeuille van de beleggingsclub samen te stellen en te beheren. De kandidaat verbindt zich er dus ook toe, behoudens overmacht, deel te nemen aan de vergaderingen van de beleggingsclub.
   
 • De kandidatuur verleent niet automatisch recht op deelname aan de beleggingsclub. De Standaard mag naar eigen goeddunken de leden van de beleggingsclub samenstellen aan de hand van hun profielen.
   
 • Als De Standaard laat weten (en dat zal uiterlijk op 26 oktober 2018 gebeuren) dat de kandidaat weerhouden is, verbindt de kandidaat zich ertoe binnen twee weken na de startvergadering de inbreng van 500 EUR te storten op de rekening die de voorzitter en de penningmeester in naam van de beleggingsclub zullen open.
   
 • De Standaard zal de beleggingsclub gedurende één jaar mogen volgen; na het verstrijken van dat jaar zal, tenzij De Standaard met de leden van de beleggingsclub daartoe een nieuwe overeenkomst aangaat, de beleggingsclub niet verder worden opgevolgd.  De kandidaat verbindt zich er evenwel toe minstens gedurende een jaar lid te blijven van de beleggingsclub en enkel uit te treden op de wijze die binnen de Vlaamse Federatie van Beleggers voor deze beleggingsclub gebruikelijk is.
   
 • De beleggingsclub zal autonoom functioneren en dus ook zijn eigen reglementen opstellen die in principe bij consensus en zo niet bij meerderheid zullen worden aanvaard. De beleggingsclub zal zich daarvoor wellicht baseren op de typestatuten van de Vlaamse Federatie van Beleggers raadpleegbaar via deze link; de kandidaat verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
   
 • Indien de kandidaat zijn verbintenissen niet zou nakomen, dan verliest hij het recht op deelname en zal De Standaard een andere deelnemer in zijn plaats mogen aanduiden.
   
 • De kandidaat aanvaardt deze bepalingen door een vakje aan te vinken bij de inschrijving en zijn gegevens in te vullen. De Standaard zal de kandidaat daarnaast nog een schriftelijke verklaring in exact dezelfde bewoordingen overmaken, waarbij aan de kandidaat wordt gevraagd deze per kerende voor akkoord te ondertekend terug te sturen. De Standaard heeft het recht een andere kandidaat aan te duiden wanneer die bevestiging uitblijft.