Dit verandert op 1 september: verbod op halogeenlampen, strengere emissietests en meer onderwijs in vreemde taal
Foto: BELGAIMAGE

In september begint niet alleen een nieuw schooljaar, de maand brengt ook talloze veranderingen. Van een verbod op halogeenlampen tot een hervorming van erfenissen: ontdek hier wat allemaal nieuw is.

Verkoop van meeste halogeenlampen wordt verboden

De verkoop van twee types halogeenlampen wordt vanaf 1 september uitgefaseerd: winkels mogen hun oude voorraden nog verkopen, maar mogen die niet meer aanvullen. Meer specifiek gaat het om lampen met een E27- of E14-fitting, de peertjes en kaarsvormige lampen. Twee jaar geleden werden al enkele andere modellen verboden. Europa verbood halogeenlampen omdat ze, net als de oude gloeilamp, meer warmte dan licht geven. Experts wijzen erop dat halogeenlampen tien keer meer stroom dan ledlampen verbruiken, voor evenveel licht. Leds zijn duurder, maar hebben een veel langere levensduur. De Europese Commissie maakt zich sterk dat door het verbod in 2023 40 miljard aan elektriciteit bespaard zal worden. De gloeilamp werd al in 2009 verboden, maar door de enorme voorraden die in de voorgaande jaren werden ingeslagen, kunnen die nog altijd gekocht worden.

Permanent rookverbod in alle onderwijsinstellingen

Er geldt vanaf 1 september een permanente rookverbod voor personeel, ouders, leerlingen en bezoekers/gebruikers in alle onderwijsinstellingen. Het verbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in scholen voor basis- en secundair onderwijs, academies voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming van zelfstandigen en kmo’s, centra voor deeltijdse vorming, centra voor leerlingenbegeleiding, internaten en tehuizen. Als een centrum voor volwassenenonderwijs of derden gebruikmaken van de gebouwen van een van deze instellingen, moeten de cursisten zich ook aan de regels van het algemeen rookverbod houden. Het verbod geldt ook voor e-sigaretten.

Strengere emissietests voor alle nieuwe auto’s

Voortaan moeten niet alleen nieuwe automodellen, maar ook de al bestaande modellen getest worden volgens de WLTP-methode, een gestandaardiseerde testcyclus die een realistischer beeld moet geven van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van het voertuig dan de oude NEDC-test. ‘Gemiddeld afficheert de WLTP-methode 20 procent hogere verbruiks- en emissiewaarden dan de NEDC-methode’, aldus Febiac. Autobouwers krijgen wel nog een jaar de tijd om hun stockwagens die nog NEDC-getest zijn, te verkopen. Daarnaast wordt de verkeersbelasting nog berekend op basis van de CO2-uitstoot die uit de NEDC-tests naar voren kwam (of op basis van een herberekening van de uitstoot volgens WLTP).

Geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om bedrijf te starten

Wie een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest bedrijfsbeheer nodig. Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is zo’n attest een onnodige drempel die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om een zaak te starten. Om zo’n attest Basiskennis Bedrijfsbeheer te behalen, moest je een aantal vakken rond economie gevolgd hebben in het reguliere onderwijs, bij Syntra of bij de Centra voor Volwassenonderwijs. ‘Ik zet veel liever in op constante ontwikkeling van ondernemerschap, want ook voor ondernemers verandert de wereld snel’, aldus Muyters.

Gelijk loon voor gelijk werk in basisonderwijs

Alle directeurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs, ook die van scholen met een klein aantal leerlingen, worden voortaan gelijk betaald aan de hoogste salarisschaal. In totaal krijgen 2.450 directeurs basisonderwijs een hoger loon. Bijna 500 directeurs krijgen een loonsverhoging van 9 procent en 1.956 directeurs zien hun loon met 2 procent stijgen. In scholen vanaf 100 leerlingen wordt de directie ook klasvrij. Dit betekent dat 327 directeurs volledig klasvrij worden. De lesopdracht van directeurs van een school met minder dan 100 leerlingen wordt met 4 uur verminderd – van toepassing op 88 directeurs. Voor het schooljaar 2018-2019 stijgen de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs ook eenmalig met 9 miljoen euro, verdeeld volgens de leerlingenaantallen.

Hervorming van de erfbelasting in Vlaanderen

De tarieven van de erfbelasting in Vlaanderen worden vanaf 1 september op verschillende punten gewijzigd. Zo verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent voor erfenissen in de zijlijn en komt er een groter vrijgesteld deel voor de langstlevende partner.

Voor wie erft in de zijlijn - bijvoorbeeld van een broer of een zus - verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent. Het hoogste tarief bedraagt voortaan 55 procent. Daarnaast komt er een lager tarief van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.

Ook voor de langstlevende partner - de rechte lijn - verandert een en ander. Tot nu toe had die enkel een vrijstelling van belasting voor de woning. Die vrijstelling wordt voortaan uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro aan onroerende goederen.

Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Tot slot komt er ook een flexibele erfenissprong. Daardoor kan wie een erfenis krijgt van een partner, ouder of grootouder, die voortaan ook deels doorgeven aan de eigen kinderen.

Soepelere regels voor erfenissen

Op 1 september gaat een grondige hervorming van het erfenisrecht in. Die geeft de persoon meer vrijheid om te kiezen naar wie zijn nalatenschap gaat.

Zo wordt de verhouding tussen de wettelijke reserve van de kinderen, het deel van de erfenis dat voor hen is voorbehouden, en het beschikbaar deel van de erflater aangepast. Voortaan hebben alle kinderen samen recht op de helft, over de andere helft kan je zelf beslissen. De ouders van de persoon zijn niet langer beschermde wettelijke erfgenamen. Dat is vooral belangrijk voor mensen zonder kinderen. Zij kunnen ervoor kiezen dat een deel van hun nalatenschap niet langer naar hun ouders gaat, maar wel bijvoorbeeld naar de partner.

Nog een verandering is dat goederen die tijdens het leven werden geschonken (zoals bijvoorbeeld een huis aan een kind), na het overlijden niet ‘in natura’ meer moeten worden ingebracht. Voortaan wordt alleen de waarde ervan in rekening gebracht om de erfenis gelijk te verdelen tussen de verschillende erfgenamen. Wie al schenkingen deed en liever de oude regels volgt, kan nog een ‘akte van behoud’ laten opstellen.

Campagne voor verkeersveiligheid in schoolstraten

Met de campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’ wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zoveel mogelijk scholen (basis en secundair) en lokale besturen ertoe aanzetten om schoolstraten in te richten en uit te testen tussen midden september en midden oktober, zowel in Vlaanderen als voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.

Met de invoering van een schoolstraat wil het ministerie voor Onderwijs mee werk maken van een ‘modal shift’. Ouders en leerlingen zullen vanzelf hun verplaatsingsgedrag veranderen en meer met de fiets of te voet naar de school gaan. Er is dan minder verkeersdrukte in de schoolomgeving waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers.

Katholieke basisscholen kunnen van start gaan met nieuw leerplan

Het innovatieve leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan vanaf 1 september 2018 al in de basisscholen van het vrije net worden gebruikt. In samenspraak met de inspectie, krijgen de vrije basisscholen tot 1 september 2020 de tijd om het nieuwe leerplan in te voeren.

‘Zin in leren! Zin in leven!’ maakt lerarenteams eigenaar van het leren op school, aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het nieuwe leerplan overspant de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De bedoeling is om zo drempels tussen kleuter- en lager onderwijs, en tussen buitengewoon en gewoon onderwijs weg te werken.

Tijdelijke leraren krijgen meer werkzekerheid door lerarenplatform

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een ‘proefproject lerarenplatform’ opgezet om meer tijdelijke leraren werkzekerheid te bieden en een opdracht die voldoende substantieel is.

De platformen uit het basis- en het secundair onderwijs krijgen de mogelijkheid om een aantal leraren een aanstelling te geven van 1 oktober tot het einde van het schooljaar. Ze moeten dan wel worden ingeschakeld voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar, of zelf een stabiele opdracht krijgen. Tijdens periodes dat het personeelslid niet wordt ingeschakeld voor reguliere vervangingen, wordt het op basis van zijn bekwaamheidsbewijs ingezet in zinvolle pedagogische taken zoals occasioneel lesgeven, co-teaching, peer learning of niet-reguliere vervangingen.

Meer onderwijs in vreemde taal, meer werkplekleren en meer kunstonderwijs

Twintig extra middelbare scholen gaan vanaf 1 september met Content and Language Integrated Learning (CLIL) aan de slag. Dat wil zeggen dat ze vakken in een vreemde taal onderwijzen. Zij komen bovenop de bestaande 81 CLIL-scholen. Vanaf 1 september stappen ook meer dan 180 scholen, centra voor deeltijds onderwijs en Syntra- lesplaatsen in het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ om van duaal leren een succes te maken. In totaal zijn er 50 studierichtingen die verspreid over heel Vlaanderen 446 keer zullen worden aangeboden.

Bijna twee op de drie academies in Vlaanderen bieden vanaf volgend schooljaar voor het eerst opleidingen aan voor muziek en woord vanaf 6 jaar. Het gaat om 98 academies. Er krijgen 140 academies groen licht voor 777 nieuwe opleidingen. Daarmee komt een einde aan de programmatiestop die 7 jaar van kracht was. De opleidingen zoals dj, kleinkunst, cabaret en comedy, recensent of musical zijn populair. Zeven academies kunnen vanaf 1 september starten met een volledig nieuwe afdeling beeldende en audiovisuele kunsten en 2 academies met een volledig nieuwe afdeling dans.

Huwelijksvermogensrecht wordt gemoderniseerd

Het huwelijksvermogensrecht wordt aangepast en moet vanaf 1 september beter aangepast zijn aan de hedendaagse gezinsvormen. Zo moet de hervorming een aantal financieel pijnlijke situaties helpen vermijden die nu nog al te vaak voorkomen na een echtscheiding of het overlijden van een partner.

De nieuwe wet brengt onder meer aanpassingen aan in het stelsel van scheidingen van goederen. Momenteel kiezen mensen met een eigen zaak soms voor een zuivere scheiding van goederen, zodat hun partner voor schuldeisers buiten schot blijft als het met de zaak fout blijkt te gaan. Maar dat heeft ook negatieve gevolgen, bijvoorbeeld omdat de partner die de gezinstaken op zich nam na een echtscheiding met lege handen riskeert achter te blijven. Voortaan komen er meer mogelijkheden om die partner te beschermen.

Vrederechter wordt bevoegd voor geschillen tot 5.000 euro

Vrederechters zullen vanaf 1 september geschillen met een waarde tot maximaal 5.000 euro kunnen behandelen, tegenover 2.500 euro nu. ‘De vrederechter wordt nog meer de nabijheidsrechter’, is te horen op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens. Zo zullen burgers zich minder snel naar de rechtbank van eerste aanleg moeten begeven, en kunnen ze in de plaats daarvan bij de vrederechter terecht.

Premie van 350 euro voor Waalse werkzoekenden die slagen voor opleiding in knelpuntberoep

Werkzoekenden die met succes een opleiding afwerken die hen voor een knelpuntberoep klaarstoomt, krijgen een premie van 350 euro. Die premie wordt ingevoerd op 1 september.

Er zijn ongeveer 190.000 werkzoekenden in Wallonië, maar heel wat bedrijven vinden er geen geschikt personeel voor hun toenemend aantal vacatures. Volgens cijfers van de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem heeft bijna de helft van de werkzoekenden geen diploma hoger middelbaar onderwijs.

De Waalse regering neemt maatregelen die meer bedrijven moet aanzetten om werkzoekenden op te leiden volgens hun eigen noden. Daarnaast komt er nu dus de premie voor de werkzoekenden die een opleiding volmaken. Zij krijgen ook een coaching die hen moet voorbereiden op het sollicitatiegesprek dat hen gegarandeerd te wachten staat.

Om nog korter op de bal te spelen en bedrijven die (samen of afzonderlijk) dringend op zoek zijn naar mensen voor zeer specifieke functies, zal Forem een programma op maat uitwerken, met een gezamenlijke selectie van kandidaten en een flexibel opleidingsprogramma. Na die opleiding zou minstens 80 procent van de geslaagde kandidaten zeker zijn van een job.