De discussie over de zware beroepen in de Kamer toont nog eens dat de regeringspartijen niet op één lijn zitten. CD&V verdedigt het akkoord haast met vuur meer vuur dan minister Bacquelaine zelf. N-VA en Open VLD waarschuwen dat er helemaal niks is als alles niet budgettair afgeklopt is. Morgen buigt de regering zich over de lijst. Hieronder vindt u het verslag van het debat.

Minister Bacquelaine kreeg een pak vragen over de lijst met zware beroepen. Hij kwam woensdagavond tot een consensus met de christelijke en liberale vakbond over die lijst. Georges Gilkinet (Ecolo) beet vanmiddag de spits af. Hij merkte op dat 'N-VA en Open VLD duidelijk minder zin hebben in dit akkoord'. Gilkinet stelde dat 'de enveloppe die op tafel ligt om dit te financieren belachelijk klein is'. Hij vroeg zich ook af of het een akkoord van minister Bacquelaine was of van de hele regering. 

Karin Temmerman (SP.A) hamerde op de onzekerheid die de regering volgens haar al van in het begin van de legislatuur veroorzaakt rond de pensioenen. CDH-fractieleider Catherine Fonck wierp Bacquelaine dan weer voor de voeten dat 'de helft van uw regering, N-VA en Open VLD, het akkoord al verwerpt'. Fonck wou weten hoe het zit: is er een akkoord dat de regering bindt of niet? En zo ja, wat staat erin? Net als de voorgaande sprekers wou ze ook weten hoe het overleg voor de private sector loopt. 

'Lijst veel te ruim'

Jan Spooren (N-VA) plaatste vanochtend al vraagtekens bij het 'voorakkoord' en dat deed hij in de Kamer opnieuw. Dat onder meer de militairen afstand doen van bepaalde gunstregimes, juichte hij toe. 'Maar dat er een voorakkoord is over een lijst verwondert ons. Want daar is binnen de regering nooit over gesproken. Dat u dat doet is uiteraard uw job, maar om dan te verklaren dat er een akkoord is, is voorbaring.'

Met de lijst die nu bekend is geraakt is het volgens Spooren 'onmogelijk om binnen de geplande budgettaire enveloppe te blijven'. De lijst is volgens zijn partij 'veel te ruim'. 'Is deze lijst toepasbaar in de privé-sector zonder dat dat leidt tot ontsporingen? Ik kijk echt uit naar uw antwoorden.'

CD&V'ster Sonja Becq wierp Bacquelaine bloemetjes toe. Dat dit voorakkoord bestaat is voor CD&V al een felicitatie waard. 'Het sociaal overleg heeft gewerkt, want u bent samen tot een akkoord gekomen. Zware beroepers zullen sneller op pensioen kunnen, maar niet voor de leeftijd van zestig. De opgebouwde tantièmes worden niet afgebouwd en contractuelen en vastbenoemden worden op dezelfde manier behandeld. Er is een belangrijke horde genomen.'

Flou total

Frédéric Daerden (PS) zei ongerust te zijn. 'De onzekerheid is compleet over dit akkoord. Het is een totale kakofonie, le flou total.'  Honderdtachtig graden verderop stond MR-fractieleider David Clarinval, van Bacquelaines partij dus. 'De oppositie is duidelijk triest dat dit akkoord er is, want dit neemt haar een wapen uit handen om de regering mee aan te vallen. Er was al een lijst met de criteria, we hebben het budget verdubbeld en zijn dus tevreden dat dit akkoord er nu is.'

'Ceci n'est pas un accord'

Wouter De Vriendt (Groen) bracht Magritte mee naar het vragenuurtje: 'Ceci n'est pas un accord.' 'Het is onverantwoord dat N-VA en Open VLD de boel meteen in de fik steken. Willen deze partijen wel een oplossing?' Hij viel Vincent Van Quickeborne (Open VLD) aan, die zich al kritisch uitliet. 'U hebt vandaag de kans gemist om te zwijgen. Laat de minister zijn job doen.' De Vriendt hekelde ook dat de regering eerst een enveloppe heeft afgesproken, zonder te kijken naar wie er een zwaar beroep heeft. 'U heeft zich daarmee opgesloten in een budgettaire logica.'

Van Quickenborne, ex-minister van Pensioenen, hield zich niet in, maakte zich zelfs boos. 'Het dictaat van het syndicaat gaat blijkbaar over het primaat van de politiek.' Hij pakte Bacquelaine stevig aan. Er moet ook een akkoord zijn over de privé, eiste hij. 'Het kan niet dat een verpleegster in de privé minder heeft dan in de publieke sector. En, wat we hier doen mag de pensioenhervorming niet uithollen. Aanvaadt u de methode van de regering: eerst de wet en dan pas de lijsten? En bent u akkoord dat alles budgettair rond moet zijn?' 

'Binnen mandaat regering'

Minister Bacquelaine bleef rustig onder de aanvallen 'Dit protocolakkoord moet nog door de regeringskern goedgekeurd worden', zei hij meteen.  'De gesprekken werden gevoerd binnen het mandaat dat de regering mij gegeven heeft. De vakbonden hebben de aanname van de lijsten gesteld als voorwaarde voor hun akkoord. De regering is regelmatig geïnformeerd over de gesprekken en de lijsten.' De lijsten zal hij morgen voorleggen aan de regeringskern, die finaal beslist. Een van de nieuwe elementen is een cliquetsysteem om ervoor te zorgen dat niemand plots minder pensioen zal krijgen met de nieuwe regels, legde hij uit.

Wat het budget betreft, daar verandert niets aan, stelde Bacquelaine N-VA en Open VLD gerust. Het Federaal Planbureau zal de impact op langere termijn onderzoeken. De onderhandelingen voor de privé-sector en de zelfstandigen, lopen intussen verder, maar daar wordt de pressie wel opgevoerd. 'De Nationale Arbeidsraad zal gevraagd worden een voorstel te doen. Voor mij is het esstentieel om gelijkheid te bewaren tussen wie werkt in dit land, voor de overheid of in de privé. Langer werken is nodig om het systeem te behouden.'

'Er zijn twee regeringen'

De oppositie was helemaal niet overtuigd door de woorden van de minister. Gilkinet sloot zich in zijn repliek aan bij De Vriendt: 'Dit is geen akkoord. Er zijn hier duidelijk twee regeringen. Eén die een oplossing wil, met daarin CD&V. En een andere die geen akkoord wil.'

Ook Temmerman hoorde 'dat deze lijst geen deel uitmaakt van het akkoord, dus is er geen akkoord'. 'Het sociaal overleg moet gehonoreerd worden, dat heeft de premier gezegd. Meneer Van Quickenborne, doe dat dan ook!'

'Het blijft mistig, hoor', zei Catherine Fonck (CDH). 'De positie van de MR is me nog altijd niet duidelijk. CD&V zegt dat er een akkoord is en verdedigt dat. En N-VA en Open VLD zeggen dat er geen akkoord is. Die werkwijze is onverantwoordelijk. U toont totaal geen respect voor de constructieve houding van de twee vakbonden die het akkoord goedkeurden.'

NVA'er Jan Spooren was dan weer gerustgesteld 'omdat u zegt dat het nog geen akkoord is zo lang het niet besproken is in de regering'. 'Voor ons is de rode draad dat we van iedereen een inspanning vragen om langer te werken met de garantie om zijn pensioen te behouden of iets meer over te houden.' 

Sonja Becq, vanuit CD&V ook lid van de meerderheid, tackelde in haar repliek Van Quickenborne. 'Een akkoord met de vakbonden, is geen dictaat.'

'Uw hervorming komt erop neer dat hoe zwaarder het beroep is, hoe lager het pensioen dat je zal overhouden', zegt PS'er Daerden. 'Maar u heeft dus geen akkoord.'

De Vriendt onthield dat Bacquelaine een mandaat van de regering had en vindt de 'deloyale houding' van N-VA en Open VLD betreurenswaardig. 'Als er geen akkoord komt, zal dat de schuld zijn van die twee fracties.' Hij vroeg bijkomende maatregelen om langer werken werkbaar te maken.