Hierin verschillen Belgen van allochtonen (en hierin lijken we op elkaar)
Foto: Ivan Put

De Vlaamse regering heeft 4.491 Vlamingen en Brusselaars van Belgische, Turkse, Marokkaanse, Poolse, Roemeense en Congolese afkomst bevraagd over zaken als geloof, taalgebruik en werk. Daaruit komen opvallende verschillen naar boven, maar ook gelijkenissen.

Uit de bevraging ‘Samenleven in Diversiteit’, uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA), blijkt op de eerste plaats het grote verschil in taalgebruik tussen autochtonen en Belgen met buitenlandse roots. Spreken nagenoeg alle autochtonen Nederlands met hun partner (97 procent), onder Belgen met Poolse (26 procent), Congolese (19 procent) en Roemeense (16 procent) roots is dat significant minder.

Ook op het vlak van religie verschillen we van elkaar. Amper een op de tien autochtone Belgen bidt nog elke dag (12 procent). Belgen van Marokkaanse afkomst doen dat nog het vaakst (83 procent), gevolgd door Congolese (65 procent), Turkse (58 procent) en Roemeense (50 procent).

De Marokkaanse en Turkse groep vindt dan weer allebei dat autochtone Belgen te negatief zijn over de islam. Desondanks voelen ze zich sterk verbonden met België, zeker met hun gemeente. 

Opvallend: meer dan een derde van de Belgen van Turske afkomst (39 procent) vindt dat geloofsregels voorrang hebben op de wet. Onder 'Marokkaanse Belgen' is dat nog 23 procent, terwijl een op de tien autochtone Belgen dat nog vindt.

Arbeidsmarkt

Verder geeft 15 procent van de autochtonen aan dat een verhuurder hen ooit weigerde een huis te verhuren. Tegelijkertijd zegt bijna de helft van de Belgen met Congolese wortels (41 procent) en ongeveer een derde van de Belgen van Roemeense origine (28 procent) dat hen dat ooit overkomen is.

En dan zijn er nog de duidelijke verschillen op de arbeidsmarkt. Op dat vlak blijkt vooral de groep van Congolese komaf te worstelen met een achterstand. Zo zegt iets meer dan de helft van hen (52 procent) dat ze ‘moeilijk tot heel moeilijk’ rondkomen met hun inkomen. 46 procent zegt dan weer momenteel werkloos te zijn. Tegelijkertijd zegt maar 15 procent van de autochtone Belgen moeilijk rond te komen, en is 6 procent werkloos.

Autochtone Belgen aanvaarden holebi’s het best. 90 procent van hen vindt dat homoseksuele mannen en vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat zelf willen. Vooral Marokkanen, Turken en Congolezen willen liever geen homoseksueel kind.

Gelijkenissen

Maar er zijn ondanks de duidelijke verschillen ook enkele opvallende gelijkenissen. Zo spreken de kinderen van zowel autochtone (97 procent), Marokkaanse (90 procent) als Turkse Belgen (86 procent) met mekaar nagenoeg even vaak Nederlands.

Ruim een derde van alle bevraagden geeft verder aan al eens het gevoel te hebben gehad niet correct te zijn behandeld op de werkvloer.

Verder zeggen negen op de tien van alle bevraagden ‘zeer tevreden te zijn’ over zijn leven. Alleen iets minder Belgen met Poolse (78 procent) en Congolese (73 procent) roots blijken gelukkig te zijn.

En ten slotte is binnen elke groep een even grote meerderheid, rond de 80 procent, bang voor extremistisch geweld. 

Methodologie

De bevraging werd uitgevoerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Er werden 4.491 Vlamingen (85 procent) en Brusselaars (15 procent) tussen 15 en 85 jaar bevraagd, zowel online als face to face. Onder een persoon met buitenlandse roots verstaan de onderzoekers een persoon die ofwel een vreemde nationaliteit heeft, ofwel naast de Belgische ook een vreemde nationaliteit heeft, ofwel een vader of een moeder met een vreemde nationaliteit heeft.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in