Hoe organiseren we de mobiliteit van morgen? Vanuit zijn eigen duurzaamheidsstreven en via opdrachten voor bedrijven en overheden werkt KPMG actief mee aan oplossingen voor deze uitdaging die iedereen aanbelangt.
Dossier aangeboden door KPMG.

KORT
 Burgers eisen van de overheid kwalitatieve, snelle dienstverlening, transparantie en kostenefficiëntie
 Alleen door het creëren van draagvlak kan verandering slagen
 De opkomst van mobiliteit als dienst en van autonome en elektrische voertuigen verandert mobiliteit compleet
 Rekeningrijden is nog maar het begin van slimme mobiliteit
 KPMG zet zelf volop in op duurzame mobiliteit voor de medewerkers

Naast advies en dienstverlening aan onder meer de industrie, de bank- en verzekeringssector en de energiesector speelt KPMG ook een belangrijke rol in de overheidssector, met name in de transformatie van de interne werkingsmodellen en de optimalisering van de dienstverlening aan burgers en ondernemingen. ‘Ook de overheid kan niet alles alleen,’ zegt Geert Criel, Director Publieke Sector. ‘Zeker niet in een tijd van globalisering, disruptieve technologische evoluties en steeds veeleisendere burgers die, naast een kwalitatieve en snelle dienstverlening, meer transparantie en kostenefficiëntie verwachten. Wij geloven dat KPMG een duidelijke toegevoegde waarde kan leveren aan overheidsorganisaties, maar beschouwen onze diensten aan de overheid ook als een deel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

De uitdagingen van de overheid zijn groot en complex. KPMG focust in België op vier beleidsdomeinen: de gezondheidsketen, de veiligheidsketen, de economische en fiscale administraties en de mobiliteit. Dit engagement gaat dieper dan het uitvoeren van concrete projecten, stipt Geert Criel aan. ‘We streven voor onze key accounts naar langetermijnpartnerschappen. Om relevant te blijven voor kabinetten en administraties zorgen we ervoor dat we niet alleen op de hoogte zijn van de beleidsnota’s en strategische plannen, maar dat onze experten ook goed weten wat er nationaal en internationaal in deze domeinen gebeurt. Nog voor er een bestek wordt gelanceerd, gaan we in dialoog om te weten waar onze (potentiële) klanten van wakker liggen. Bij de voorbereiding en implementatie van nieuwe oplossingen zorgen we voor het nodige overleg met de diverse stakeholders om een draagvlak voor verandering te helpen creëren. Alleen zo kan verandering echt slagen.’

Mobiliteit als speerpunt
KPMG was en is betrokken bij tal van overheidsprojecten rond mobiliteit. Denk aan de invoering van rekeningrijden voor vrachtwagens in de drie gewesten, de ondersteuning van de MIVB en De Lijn op het gebied van onder andere aankoopbeleid, asset management en financieel beheer en binnenkort ook de uitrol van een smart city-beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de burgers gaat het vaak allemaal niet snel genoeg, maar Geert Criel relativeert. ‘Kijk naar de transformatie van De Post naar Bpost: het bewijs dat je een log overheidsbedrijf kan veranderen in een moderne en efficiënte dienstverlener.

Overheidsinstellingen zijn nu eenmaal organisaties die niet altijd snel van richting veranderen. Bovendien mislukken grote transformatieprogramma’s vaak omdat ze uitsluitend vanuit IT-perspectief worden bekeken, terwijl het in feite om businesstransformaties moet gaan – het model waar wij gespecialiseerd in zijn.’

Hoe de verkeersknoop ontwarren?
Los van de gekende problemen rond verkeersdoorstroming, -congestie, -veiligheid en het op elkaar afstemmen van verschillende transportmodi, identificeert KPMG bijkomend drie disruptieve trends. Hiermee zal mobiliteit de komende jaren worden geconfronteerd en moet de overheid de infrastructuur, de regelgeving en de dienstverlening op afstemmen.

  • Mobiliteit als dienst (mobility as a service), waar deelplatformen voor auto’s en fietsen en slimme multimodale apps toe behoren
  • Autonome voertuigen
  • Elektrische voertuigen

Geert Criel: ‘Dat zelfrijdende en elektrische voertuigen zullen doorbreken staat vast, al kunnen we niet precies voorspellen wanneer het kantelmoment zal komen. We zullen ook steeds meer slimme mobiliteitsoplossingen zien opduiken. Elke betrokken speler binnen het mobiliteitsecosysteem zal zijn businessmodel hieraan moeten aanpassen: de transportsector in de eerste plaats uiteraard, maar ook de telecom- en energiebedrijven, banken, verzekeringen en last but not least de overheid.’

De hamvraag blijft: hoe ontwarren we de verkeersknoop? Geert Criel is optimistisch. ‘We staan aan het begin van een transformatie. De kilometerheffing voor vrachtwagens was een eerste stap, maar ondertussen zien we in Vlaanderen ook dat we richting rekeningrijden voor personenwagens evolueren. Er wordt geëxperimenteerd met slimme verkeerslichten voor een vlottere doorstroming en er worden allerlei initiatieven gelanceerd rond modale shifts. Dit moet leiden tot een betere combinatie van beschikbare transportmodi en een hogere capaciteitsbenutting van het openbaar vervoer. Tal van voorbeelden dus die aantonen dat er heel wat beweegt binnen het mobiliteitsdomein en waar we vanuit KPMG ook in de komende jaren voor onze klanten actief zullen blijven op inzetten.’

KPMG: walk the talk
KPMG draagt zelf ook bij aan het ontwarren van de verkeersknoop. Cash for cars of een mobiliteitsbudget? Voor Koen Maerevoet, CEO KPMG België is de keuze duidelijk. ‘Cash for cars is een louter fiscaal verhaal en heeft slechts een beperkt sturend effect. Wij hebben gekozen voor een échte mobiliteitsoplossing, waarbij onze medewerkers zelf kiezen waar ze het deel van hun loon dat betrekking heeft op mobiliteit voor gebruiken. We vragen niemand om zijn bedrijfswagen in te leveren, maar we bieden een systeem dat van dag tot dag flexibel is en waarin mensen proeven van alternatieven. Wie ervoor kiest om geen bedrijfswagen meer te hebben, of een kleiner model wil, kan het uitgespaarde geld voor andere dingen gebruiken.’

Het systeem is tweeledig. Medewerkers kunnen elk jaar kiezen voor een ander soort mobiliteitsoplossing (een kleinere of grotere wagen, al dan niet in combinatie met een abonnement op het openbaar vervoer, geen wagen meer, een elektrische fiets…). Dankzij de Reflex-tool kunnen ze zelf hun mobiliteitsbudget samenstellen. Een handige app vertelt hen wat de eenvoudigste en snelste manier is om van punt a naar b te geraken: trein, fiets, of toch maar de auto? Per dag dat een medewerker de auto aan de kant laat staan, krijgt hij of zij 5 euro netto.

‘Het aanbieden van alternatieve vervoersmiddelen is pas echt mogelijk sinds onze verhuis naar de luchthaven in Zaventem, een knooppunt van openbaar vervoer. We hebben ook douches en lockers voor de fietsende medewerkers’, zegt Maerevoet. ‘Aanvankelijk was er enige vrees dat we hier niet genoeg parkeerplaatsen zouden hebben, maar dit bleek voorbarig. Ik begin zelf ook het comfort van reizen met en werken op de trein te appreciëren.’
 

KPMG helpt bedrijven bij rapportage over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Uit cijfers van KPMG blijkt dat in 2017 slechts 62% van de 100 grootste Belgische bedrijven rapporteerde over MVO, terwijl het wereldwijde gemiddelde 77% bedraagt voor de top-100 bedrijven. Van de 250 grootste bedrijven ter wereld rapporteert zelfs 93% over MVO.

‘De sociale en economische impact van een bedrijf meten en erover rapporteren is van vitaal belang,’ stelt Koen Maerevoet, CEO van KPMG Belgium. ‘Niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor alle stakeholders: de eigen werknemers, de cliënten, leveranciers, omwonenden en uiteraard ook de overheid. Sinds 2017 zijn heel wat bedrijven wettelijk verplicht om te rapporteren over deze niet-financiële data. Er is dus werk aan de winkel, en wij kunnen daarbij helpen.’

Zelf tracht KPMG zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven. ‘Wij onderschrijven uiteraard de 17 Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Wij hebben er zes uitgepikt waar we extra op focussen, waaronder eerlijk werk en klimaatactie. Dat eerste spreekt voor zich: integriteit is essentieel in wat wij doen. Maar het blijft interessant om zo’n begrip in concrete actiepunten te vertalen en de vooruitgang te meten om naar nog betere prestaties te streven. Wat klimaat betreft, de verkleining van onze ecologische voetafdruk uit zich onder andere in de keuze voor de nieuwe locatie van onze kantoren vlak bij knooppunten van openbaar vervoer en onze mobiliteitsaanpak die medewerkers aanmoedigt om naar andere vervoersmiddelen dan de auto te grijpen. Maar het meest in het oog springend is ons nieuw hoofdkantoor met een uiterst duurzaam BREEAM-certificaat en de overgang naar een papierloze organisatie. Om u een idee te geven wat dat betekent in vergelijking met vroeger: bij de verhuis hebben we zo’n 30 ton papier laten afvoeren voor recyclage.’
 


Ontdek hoe KPMG u kan helpen: kpmg.com/be/maatschappelijkvertrouwen

Geert Criel
Director Publieke Sector – KPMG Belgium 
gcriel@kpmg.com
+32 (0)27084178

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/geert-criel-b33a93/
cv: https://home.kpmg.com/be/nl/home/contacts/c/geert-criel.html