Aantal langdurig zieken piekt
Foto: BELGAIMAGE
In vier jaar tijd zijn er 20% meer langdurig zieken. ‘Bedrijven moeten meer zorg dragen voor hun menselijk kapitaal.’

Het langdurig ziekteverzuim lag vorig jaar bijna een vijfde hoger dan in 2014. Dat heeft de leverancier van personeelsdiensten Acerta berekend. De cijfers komen overeen met de statistieken van de overheidsinstelling Riziv voor de eerste jaarhelft. Vorig jaar werd 2,76 procent van de arbeidsuren niet gepresteerd doordat personeelsleden langer dan een jaar ziek waren. Vier jaar eerder lag dat percentage nog op 2,32 procent. Halfweg 2017 waren ruim 372.000 loontrekkenden en meer dan 24.000 zelfstandigen langer dan een jaar ziek.

Peter Tuybens, de directeur van Acerta Consult, maakt zich zorgen over het stijgende verzuim door langdurige ziekte. Hoewel de cijfers betrekking hebben op zowel ongevallen, fysieke aandoeningen als psychische klachten, vermoedt hij dat de stijging zich vooral in de laatste categorie voordoet. Dan gaat het bijvoorbeeld over werk­nemers met stress of burn-out. ‘Werkgevers kunnen meer doen om het langdurige verzuim tegen te gaan’, vindt Tuybens. ‘Nog te vaak stellen we vast dat dit soort klachten moeilijk bespreekbaar is op de werkvloer.’

Verschillen

In het gemiddelde lang­durige verzuimcijfer zitten grote verschillen tussen mannen en vrouwen, bedienden en arbeiders, ­ouderen en jongeren, en grote en kleine bedrijven. Bij grote bedrijven is het cijfer dubbel zo hoog als bij kleine. Vrouwelijke arbeiders zijn zevenmaal zo vaak langdurig ziek als mannelijke bedienden. Deels is dat verklaarbaar: arbeiders staan meer bloot aan risico’s op ongevallen en fysieke verwondingen. En vrouwen zijn vaker langdurig afwezig doordat ze onder sterkere druk staan dan mannen. Dat komt doordat ze vaker het werk combineren met huishoudelijke taken.

Het belang van langdurige afwezigheid wordt groter, nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, zegt Tuybens. Dat kan voor werkgevers een impuls zijn om er meer aandacht aan te schenken. De impact van een nieuwe wet, die voorziet in een aangepast re-integratietraject voor langdurig afwezige werknemers, kan nog niet worden vastgesteld omdat die nog maar ruim een jaar van kracht is.

Het allerhoogste cijfer over langdurig verzuim wordt geregistreerd bij arbeiders tussen 60 en 64 jaar. Van hen is meer dan 25 procent langer dan een jaar afwezig. Het is volgens Tuybens perfect mogelijk om ook bij hen het cijfer te doen dalen. ‘We krijgen vaker de vraag om organisaties hiermee te helpen. Hoe we dat doen? Door het contact tussen werknemer en werkgever te stimuleren, door leidinggevenden te leren hoe ze dergelijke gesprekken moeten voeren, en door re-integratietrajecten te begeleiden.’