Dit staat er in de nieuwe eindtermen
Foto: blg
Minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft een doorbraak geforceerd in de discussie rond de nieuwe eindtermen. Dit weten we al over de inhoud.
 1. Sleutelcompetenties
  Er is besloten om te werken rond zestien verschillende 'sleutelcompetenties' die leerlingen moeten kennen en kunnen. Die variëren van burgerschap tot economische, financiële en digitale competenties. Ook sociaal-relationele competenties, culturele competenties en historisch bewustzijn maken er deel van uit. Onder burgerschap valt volgens N-VA ' kennismaking met en respect voor de Vlaamse identiteit, de verworvenheden van de Verlichting en onze rechten en vrijheden'.
   
 2. Transparantie
  Het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen valt weg en dus ook het onderscheid tussen wat moet worden bereikt en wat moet worden nagestreefd. Elke eindterm moeten worden bereikt. Volgens CD&V zijn de nieuwe eindtermen 'beperkt in aantal en helder geformuleerd'. Elke leerkracht zou duidelijk moeten weten wat er bedoeld wordt. Dat vereenvoudigt ook het maken van de leerplannen door de onderwijsverstrekkers.
   
 3. Basisgeletterdheid
  In de eerste graad van het secundair onderwijs worden eindtermen basisgeletterdheid ingevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over digitale, financiële en talige competenties. 'Het is een must dat iedere leerling ze bereikt', klinkt het. Geen enkele onderwijsverstrekker mag ervan afwijken.
   
 4. Modernisering
  In de tweede en derde graad worden de eindtermen per finaliteit opgesteld. De studierichtingen krijgen dus specifieke eindtermen. 'Alle  doorstroomrichtingen krijgen dezelfde eindtermen, net als de studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt, of de richtingen die zowel naar het hoger onderwijs als de arbeidsmarkt oriënteren. Op die manier wordt mee uitvoering gegeven aan de modernisering van het secundair onderwijs', aldus CD&V.
   
 5. Controle levensbeschouwingen
  De overheid krijgt de macht om te controleren of de lesinhoud in overeenstemming is met de internationale verdragen, zoals de rechten van de mens en het kind. De levensbeschouwelijke leerplannen moeten ook verplicht gepubliceerd worden. De inspectie levensbeschouwelijke vakken zal voortaan ook ieder jaar aan het Vlaams Parlement moeten rapporteren.
   
 6. Regelmatige evaluatie
  De eindtermen worden om de drie jaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.