Premier Charles Michel heeft in het federale parlement zijn beleidsverklaring gehouden. '"Jobs, jobs, jobs", is vandaag een realiteit', sloeg de premier zichzelf op de borst. Michel besloot met een uithaal naar de stakende socialistische vakbond.

De regering-Michel kiest in deze 'multipolaire' wereld voor openheid en samenwerking, begon Michel zijn State of the Union. Om in dialoog te kunnen gaan, moet veiligheid volgens de premier echter centraal staan, en hij benadrukte daarbij het engagement van ons land binnen de Navo en bij de uitbouw een Europese defensie. 'Dat is ook een erkenning voor onze soldaten. Meer dan 500 soldaten nemen op dit moment deel aan een buitenlandse missie, laten we hen onze dank betuigen', oogstte de premier zijn eerste applaus.

'We moeten het Europees project een nieuw elan geven', aldus Michel. 'Europa moet efficiënter worden en nauwer aansluiten bij de verwachtingen van onze burgers.', De premier wil onze economische belangen in het Brexit-dossier vrijwaren en riep op tot een verdieping van de muntunie.

'Obsessie met jobcreatie en solidariteit'

'4,8 miljoen mensen hebben een job, de hoogste werkgelegenheidsgraad ooit, voor elk faillissement worden tien nieuwe bedrijven gecreërd, er komen elke maand meer dan 1.000 zelfstandigen bij en de inflatie wordt beter beheerd', klopte Michel zich daarna op de borst. 'Dat is geen toeval, we hebben ons gefocust op economische en sociale hervormingen. Met meer dan 400 gestemde hervormingen hebben we onze obsessie nagejaagd: jobcreatie, meer solidariteit en meer vrijheid.'

'Ik weet dat ons land ook zwakheden heeft', verwees Michel onder andere naar het grote aantal openstaande vacatures, het zwakke Belgische parcours op vlak van hernieuwbare energie en het risico op armoede dat te hoog blijft. 'Dat moet ons bescheiden houden, maar ons ook de moed geven om te handelen.'

'Verhoging nettolonen is echte fiscale rechtvaardigheid'

De premier ziet drie 'werven' waarop de regering moet werken: de welvaart, het sociaal weefsel en de vrijheden. Om die welvaart te stimuleren, moet de werkgelegenheid omhoog. 'We hebben voor een hervorming van de arbeidsmarkt gezorgd met onder andere de flexijobs en het werk wordt dankzij ons beter vergoed. 'Er zijn 130.000 jobs bijgekomen in drie jaar tijd.  Het gaat daarbij vooral om voltijdse jobs en niet om parttimes, zoals sommigen beweren. "Jobs, jobs, jobs" is een realiteit', verwees de premier naar de belofte die hij deed bij zijn aantreden.

De regering-Michel wil verder de sociale dumping aanpakken en de arbeidskost in de bouwsector verminderen. Het nettoloon werd ook al verhoogd om een groter verschil te creëren met de werkloosheidsuitkering 'We voeren de taxshift vollledig uit, en die is vooral gericht op de lage en middelhoge lonen', beloofde de premier nog. 'Op een brutoloon van 1.500 euro is het nettoloon gestegen met 126 euro per maand via die taxshift, de interprofessionele onderhandelingen en het indexeringsmechanisme. Dat is echte fiscale rechtvaardigheid.'

Die rechtvaardigheid wordt volgens Michel nog versterkt met onder andere een hogere vergoeding voor vrijwilligers en voor particulieren die diensten verlenen aan particulieren, en in de mogelijkheid voor werknemers om te delen in de winst van hun bedrijf. De premier noemde ook de Kaaimantaks, de verhoging van de roerende voorheffing, taks op beursverrichtingen en de effectentaks. 'Maar de prioriteit blijft om de fiscale en parafiscale druk op arbeid te verminderen, in deze legislatuur al met 5,9 miljard euro. Werken loont met ons beleid.'

'Beste gezondheidszorg ter wereld'

Wat de tweede werf betreft, wijst Michel op de uitdaging om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. 'Daarvoor blijft jobcreatie de beste oplossing. Sinds 2014 is de werkloosheidskost gedaald met 1,5 miljard euro.' Verder wil de premier de uitgaven van de gezondheidszorg beter beheren. 

Michel stipte bij die gezondheidszorg de beslissing van de regering aan om gesprekken bij psychologen gedeeltelijk terug te betalen en om de financiering en functionering van de ziekenhuizen te optimaliseren. De regering wil ook de toegang tot de gezondheidszorg vergemakkelijken en voor goedkopere geneesmiddelen zorgen. De premier wees er ten slotte op dat alle afgestudeerde studenten geneeskunde afgelopen jaar een Riziv-nummer kregen.

Pensioenhervormingen moeten niet alleen het pensioensysteem betaalbaar houden, maar ook voor een eerlijker en transparanter mechanisme, aldus Michel. Zo moeten de verschillende pensioenregimes geharmoniseerd worden en moet er een duidelijker verband komen tussen het geleverde werk en de hoogte van het pensioen.

Tegelijkertijd wil de regering de koopkracht van de gepensioneerden versterken. Daarbij wees Michel onder andere op de verhoging van de minimumpensioenen.

'Tekortgeschoten in begeleiding slachtoffers aanslagen'

'De vrijheid van onze burgers is onze eerste opdracht', aldus de Michel over de derde werf van de regering. 'Terrorisme heeft ons in het hart getroffen.' Volgens de premier heeft het beleid - met onder andere het Kanaalplan in Brussel - zijn vruchten afgeworpen, al gaf hij ook toe dat de individuele opvolging van de slachtoffers van de aanslagen soms te wensen had overgelaten.

Cybercriminaliteit vormt een nieuwe bedreiging, waarschuwde Michel, die daarom extra middelen uittrekt voor de cyberbeveiliging. Hij wees ook op de inspanningen om justitie te moderniseren en te digitaliseren. Justitie moet ook toegankelijker worden, aldus de premier. 'We blijven daar hervormen en verder investeren.'

'Minimale dienstverlening moet er komen'

Volgens Michel komt ons land op het vlak van migratie de internationale verplichtingen na. 'Het aantal uitgereikte visa is op tien jaar tijd verachtvoudigd. We hebben daar geen lessen te krijgen. België blijft een land dat vluchtelingen opvangt, maar misbruik wordt niet meer getolereerd. Het aantal teruggestuurde vluchtelingen is sinds 2016 verdubbeld, we zijn solidair, en rechtvaardig.'

Het werd voor de eerste keer onrustig in de Kamer toen Michel het Arco-dossier aanraakte, en daar enkel over meldde dat 'een regeling wordt uitgewerkt en de gesprekken daarover lopen met Europa'.

Over de mobiliteit wees Michel op de nood voor een duurzamen en efficiënte mobiliteit. Hij haalde ook het meerjarig investeringsplan voor het spoor aan, waarbij samen met de gewesten geld wordt vrijgemaakt om onder andere de Antwerpse haven en de luchthaven van Charleroi beter bereikbaar te maken.

Het grootste applaus kreeg de premier toen hij beloofde dat zijn regering er alles aan zou doen om de minimale dienstverlening erdoor te krijgen. 'We zullen niet langer dulden dat studenten en werknemers gegijzeld worden.'

'Staking om regering aan te vallen?'

'De sociale partners en de regering moeten altijd inzetten op dialoog om de welvaart duurzaam te verzekeren. Maar als het sociaal overleg niet werkt, is het aan de regering om knopen door te hakken', was Michel in zijn conclusie duidelijk. 

Hij riep ook de politici op om in het debat hun waardigheid te behouden, en verwees daarbij onder andere naar het Ecolo-pamflet waarop staatssecretaris Theo Francken (N-VA) als nazi werd afgebeeld. 'Ons democratisch debat is vaak diepgaand en boeiend.
Maar evengoed ook karikaturaal en kwetsend. De vergelijkingen die al te vaak gemaakt worden met nazisme of genocide zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie.' 

'Ik wil iedereen die vandaag ging werken, bedanken. Eén vakbond heeft beslist om te staken', richtte Michel tot slot nog tot het socialistische Acod dat vandaag het werk neerlegde. Staken ze tegen meer koopkracht en meer jobs? Staken ze gewoon om de regering aan te vallen? We blijven inzetten op het sociale overleg. Maar wij zullen het recht op werken altijd blijven verdedigen.'