Raad van State dwarsboomt uitbreiding Essers
Foto: BELGA

De omstreden bomenkap voor de uitbreiding van transportbedrijf H. Essers in Genk kan voorlopig niet doorgaan. De Raad van State schorst het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat hiervoor noodzakelijk is. De plannen houden onvoldoende rekening met de impact van de eerdere uitbreiding en de gemaakte afspraken rond natuurbescherming.

Tot die conclusie komt de Raad van State.

Transportbedrijf Essers wil 72.000 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen bijbouwen naast de bestaande infrastructuur op het bedrijventerrein Genk-Noord. Maar het dossiers is erg omstreden, omdat voor de uitbreiding zo’n 12 hectare bos moet verdwijnen. Onlangs heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de milieuvergunning voor de uitbreiding bevestigd.

Maar de natuurverenigingen waren eerder al naar de Raad van State gestapt tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat de regering in maart 2016 had vastgelegd. Dat rechtscollege geeft de natuurorganisaties nu gelijk en schorst meteen het GRUP. Het volgt daarmee ook het advies van de auditeur van eind mei. Die had toen ook al een negatief advies afgeleverd.

De Raad van State verwijst naar de eerdere uitbreiding van Essers in 2009. Die uitbreiding gebeurde in natuurgebied dat ook Europees beschermd is als habitatrichtlijngebied. De uitbreiding was toen gekoppeld aan de voorwaarde dat het bedrijf aan natuurontwikkeling zou doen in een een naastgelegen ‘herstelzone’.

Maar door de nieuwe uitbreiding wordt die compenserende herstelzone omgezet in bedrijfsterrein. ‘De Raad van State oordeelt dat het Vlaamse Gewest bij het onderzoek van de milieueffecten van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van 2016 geen aandacht lijkt te hebben geschonken aan de cumulatie met het milieueffect van de eerste uitbreiding en niet het gepaste gevolg lijkt te hebben verbonden aan het feit dat binnen de ‘herstelzone’ bestaand leefgebied van een prioritaire diersoort van communautair belang teniet wordt gedaan’.

Omdat Essers van plan is op 1 september 2017 te starten met het rooien van het bos neemt de Raad van State ook aan dat de zaak spoedeisend is.

In ieder geval heeft het arrest van de Raad van State tot gevolg dat er voorlopig geen bestemmingswijziging kan zijn, dat de bouwvergunning (die ook juridisch wordt aangevochten) voorlopig niet kan afgeleverd worden. Essers kan dus ook minstens voorlopig niet starten met de bouw van de geplande logistieke hal.