Wanneer is er sprake van occasionele inkomsten?
Foto: ap
Tot voor enkele jaren werkte ik in het onderwijs. Daarnaast had ik een informaticabedrijfje omdat ik wel eens ict-opleidingen gaf. Sinds september 2015 ben ik met pensioen, en heb ik ook dit bedrijfje stopgezet. Toch geef ik nog enkele dagen per jaar een opleiding. Zijn dit nu occasionele inkomsten?

Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen of speculaties zijn diverse inkomsten indien zij: 

  • voortvloeien uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit een dienstenprestatie aan derden
  • zelfs toevallig of occasioneel
  • behaald zijn buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid; en
  • behaald zijn buiten het normaal beheer van een privévermogen.

De toevallige winst of baat moet dus buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen worden. Dit houdt in dat er zich geen geheel van verrichtingen mag voordoen die hetzij regelmatig voorkomen, hetzij onderling verbonden zijn, en die een beroepswerkzaamheid zouden vormen.

Feitelijke gegevens die op het uitoefenen van een beroepsactiviteit kunnen wijzen, zijn o.m. het aantal, de onderlinge verbondenheid, de aard en de snelle opeenvolging van de prestaties.

Of het inkomen uit een bijverdienste een beroepsinkomen of een divers inkomen vormt, is een feitenkwestie die geval per geval moet worden beoordeeld. Er is veel en heel uiteenlopende rechtspraak hierover. Zo werd bijvoorbeeld beslist dat de inkomsten van een tolk die al vier jaar enkele keren per jaar insprong bij een rechtbank, diverse inkomsten waren. Anderzijds werd bijvoorbeeld beslist dat de inkomsten die een advocaat kreeg voor de jaarlijkse bijwerking van een boek, beroepsinkomsten waren.

In voorliggend geval gaat het om een beperkt aantal prestaties en beperkte inkomsten. Er is bovendien geen band meer met een bestaande beroepswerkzaamheid. Hoewel het zoals gezegd een feitenkwestie blijft, lijkt het ons redelijk om aan te nemen dat deze inkomsten verder als diverse inkomsten aangegeven mogen worden.

Noteer dat vergoedingen voor het doceren van opleidingen in mogelijk ook (gedeeltelijk) als auteursrechten kunnen kwalificeren. Sinds 2008 genieten auteursrechten een eigen (voordelig) fiscaal regime binnen de roerende inkomsten. In enkele concrete dossiers heeft de rulingcommissie bevestigd dat de vergoeding die een spreker voor zijn voordracht ontvangt, voor de helft kan worden aangemerkt als een vergoeding voor auteursrechten, indien die spreker zijn voordracht ondersteunt met een substantiële syllabus en/of presentaties.

Indien u bij de opleidingen die u geeft ook een uitgewerkte presentatie en/of cursus ter beschikking stelt, kan mogelijk een deel van de vergoeding die u ontvangt aangegeven worden als auteursrechten (Vak VII - code 1117-47/2117-17). In dat geval mag u hierop ook de forfaitaire kostenaftrek toepassen.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.