Kan ik een nieuwe verwarmingsketel beschouwen als beroepskosten?
Foto: Photo News

Mijn echtgenote bewijst haar beroepskosten. In 2016 lieten we onze (elektrische) verwarming vervangen door een op gas gestookte condensatieketel. Kunnen we deze nieuwe verwarmingsinstallatie (proportioneel) inbrengen bij haar beroepskosten? Moet dit gespreid worden over meerdere jaren?

Loon- en weddetrekkenden hebben de keuze om zelf hun beroepskosten te bewijzen, of te opteren voor een forfait. Zij hebben altijd recht op die forfaitaire beroepskosten, zelfs als de werkelijke kosten lager of onbestaande zouden zijn. Het forfait is een minimum waar u recht op hebt. Het bewijzen van de werkelijke beroepskosten is enkel interessant indien uw werkelijke kosten hoger zijn dan het forfait.

Als u ervoor opteert om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen, moeten de kosten die u inbrengt aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag uw werkelijke beroepskosten aftrekken van uw brutoberoepsinkomsten mits die kosten terzelfder tijd aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

 • ze moeten noodzakelijk met het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid verband houden
 • ze moeten tijdens het belastbare tijdperk gedaan of gedragen zijn
 • ze moeten gedaan of gedragen zijn om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
 • ze moeten door de belastingplichtige verantwoord zijn wat de echtheid en het bedrag ervan betreft.

‘Gemengde kosten’, dit zijn kosten gedaan deels voor de beroepswerkzaamheid en deels voor privédoeleinden, moeten gesplitst worden. U mag immers alleen dat deel aftrekken dat betrekking heeft op uw beroepsactiviteit.

Beroepskosten m.b.t. bureel thuis

Nogal wat belastingplichtigen werken ook vaak thuis voor hun beroep, en richten hiervoor een bureel in hun woning. Deze kosten kunnen gedeeltelijk in aftrek worden gebracht. Het gaat dan o.m. om volgende kosten:

 • een gedeelte van de huurprijs en de huurlasten van de gehuurde woning
 • de afschrijving (3 %) van een gedeelte van de eigen woning
 • de verzekeringspremies tegen brand, diefstal, materiële schade, ...
 • kosten van verwarming
 • elektriciteit (o.a. verlichting)
 • interesten van een lening aangegaan voor het bouwen of kopen van de woning
 • onderhoudskosten
 • herstellingen
 • kosten voor de inrichting van het bureel
 • de onroerende voorheffing i.v.m. het KI van het bureel
 • ...

Nieuwe verwarmingsketel

Een nieuwe verwarmingsketel kan een aftrekbare beroepskost zijn als deel van de kosten voor een bureel thuis. Natuurlijk moet de verwarmingsketel net als alle andere beroepskosten aan de voorgenoemde vier voorwaarden voldoen. Als het bureel thuis in een apart gedeelte van de woning ligt dat niet via de nieuwe ketel verwarmd wordt, is dat bijvoorbeeld het niet het geval.

De verwarmingsketel zal een aantal jaren meegaan, dus u mag niet alle kosten in aftrek brengen in het jaar van aanschaf. De verwarmingsketel moet dus ‘afgeschreven’ worden, dat houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Het criterium om te bepalen over hoeveel jaar u een investering kunt afschrijven is de ‘economische levensduur’ ervan: hoe lang gaat het mee? Er bestaan hierover een aantal praktische richtlijnen. Voor een verwarmingsketel wordt veelal een afschrijving op 10 jaar toegepast.

Concreet deelt u dus de aankoopprijs van uw verwarmingsketel door 10, en past u daarop het percentage van het beroepsgebruik toe (aangezien het om een gemengde kost gaat). Dit zal veelal overeenkomen met het percentage dat u voor uw huis toepast, maar dat is niet noodzakelijk zo. Deze kosten zijn immers apart gemaakt en dus afsplitsbaar van de gezinswoning in het algemeen. Bijgevolg verzet niets er zich tegen dat voor deze kosten apart wordt nagegaan in welke mate deze kosten beroepsmatig zijn.

Het aldus bekomen gedrag mag u 10 jaar, of tot stopzetting van de activiteit als dit eerder zou gebeuren, toevoegen aan de aftrekbare beroepskosten.

Energiebesparende uitgaven

Voor de volledigheid geven we nog even mee dat de vervanging van een oude stookketel door een nieuwe energiezuinig exemplaar tot voor enkele jaren recht kon geven op een belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Dit voordeel werd afgeschaft vanaf aanslagjaar 2014.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig