Nieuwe hindernis voor verbod op onverdoofd slachten
Foto: pn
De Brusselse rechtbank van eerste aanleg ziet ‘ernstige argumenten’ waardoor het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou ingaan tegen de godsdienstvrijheid. Het Europees Hof van Justitie moet oordelen.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) loopt – sinds Dierenwelzijn een Vlaamse materie is – het vuur uit zijn sloffen om een algemeen verbod op onverdoofd slachten in te voeren. Hij zou dat graag in een decreet verankerd zien, maar de andere meerderheidspartijen volgen hem daarin vooralsnog niet.

Vorig jaar besloot Weyts  toch  om het onverdoofd slachten naar aanleiding van het Offerfeest zo veel mogelijk te beperken. De capaciteit in de erkende slachthuizen, waar wel onverdoofd geslacht mag worden, is te klein. Om  de grote aanvoer van schapen tijdens het Offerfeest te verwerken, worden daarom tijdelijke slachtvloeren geïnstalleerd. En daarvoor weigerde de minister vergunningen voor onverdoofd slachten af te leveren. Hij baseerde zich op een Europese verordening die onverdoofd slachten toelaat, maar alleen in ‘erkende’ slachthuizen. 

Nu lijkt ook die maatregel op juridische bezwaren te stoten. De moslimorganisaties trokken in februari tegen Weyts’ beslissing  naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. ‘Het is onevenredig om van de moslimgemeenschap te verlangen dat ze voor die ene dag allemaal erkende slachthuizen organiseert, met het bijbehorende kostenplaatje. Dat is een inbreuk op de godsdienstvrijheid’, zegt Joos Roets, advocaat bij Demos Public Law. 

Godsdienstvrijheid

De rechtbank heeft nog geen definitieve beslissing genomen, maar heeft wel oren naar de argumenten van de moslimorganisaties. ‘Er zijn ernstige argumenten voorhanden waardoor de verplichting om onverdoofd slachten te laten plaatsvinden in een erkend slachthuis, een onrechtmatige inbreuk lijkt uit te maken op de vrijheid van godsdienst’, luidt het in een vonnis van 25 juli. 

De rechtbank heeft daarom aan het Europees Hof van Justitie gevraagd om na te gaan of de Europese verordening waarin staat dat onverdoofd slachten enkel kan in erkende slachthuizen niet strijdig is met de godsdienstvrijheid, zoals omschreven in het Europees handvest. Die beslissing, die allicht een jaar op zich zal laten wachten, zal het definitieve vonnis van de Brusselse rechtbank bepalen. Op de vraag van de moslimgemeenschap om voorlopig tijdelijke slachthuizen toe te staan in september, is de rechtbank  niet ingegaan.

Toch lijkt de beslissing om naar Europa te stappen  een nieuwe hindernis voor het ultieme doel van Weyts: een volledig verbod van het onverdoofd slachten, ook in erkende slachthuizen. 

De Raad van State had eerder in een advies, over twee voorstellen van decreet van Weyts, ook al aangegeven dat een totaalverbod op onverdoofd slachten ‘op een onevenredige wijze afbreuk doet aan de vrijheid van godsdienst’. 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig