een goed idee? - zijn getrouwde mannelijke priesters oplossing voor priestertekort?

‘Getrouwde priesters zijn een meerwaarde voor de kerk’

Aartsbisschop Jozef De Kesel herhaalde dit weekend zijn voorstel om getrouwde mannen priester te laten worden. Een goed idee vinden Luk Vanmaercke (Kerk & Leven) en Geert De Kerpel (Tertio), maar geen oplossing voor het tekort aan priesters.

Evans David Gliwitski (rechts) werd in augustus 2005 tot priester gewijd. Hij was getrouwd en had twee kinderen.Het diocees van Tenerife beschouwt hem als een ,’zeldzame uitzondering’’ op de celibaatsregel in de katholieke kerk.

Hoewel aartsbisschop Jozef De Kesel zelf voor het celibaat koos en geen voorstander is om dat af te schaffen, ziet hij wel iets in een ander systeem. Een systeem dat gehuwde mannen toelaat om priester te worden. ‘Het celibaat kan niet van elke priester gevraagd worden’, zei De Kesel dit weekend in De Zondag.

De Kesel herhaalde daarmee zijn standpunt uit 2010, toen hij nog bisschop van Brugge was.

‘Uitstekend voorstel’

Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven, vindt dat De Kesel terecht een punt maakt: ‘De rooms-katholieke kerk worstelt al langer dan vandaag met het celibaat. Sinds het celibaat stap voor stap werd ingevoerd, is het nooit onbesproken geweest.’

Ook Geert De Kerpel, de hoofdredacteur van Tertio, heeft het over een uitstekend voorstel en wijst erop dat het debat over getrouwde priesters al decennialang loopt. ‘We kunnen niet om de vaststelling heen dat het verplicht celibataire priesterschap op de terugweg is. Het aantal studenten in de seminaries is al jaren op de terugweg. Dat is een signaal dat niet te negeren valt’, zegt De Kerpel.

Ooit waren priesters getrouwde mannen

‘Het is een optie om krampachtig vast te houden aan dat celibatair priesterschap, maar dan zijn er op termijn geen priesters meer en zullen leken moeten voorgaan in gebedsdiensten en verdwijnt de eucharistieviering in zijn huidige vorm, en dat is toch een van de fundamenten van het geloof.’

‘Een betere optie is het gesprek aangaan en kijken naar de begindagen van de katholieke kerk. In de eerste honderden jaren van de kerk waren priesters getrouwde mannen. Zelfs de apostelen van Jezus waren getrouwd’, zegt De Kerpel.

De voordelen van gehuwde priesters

De Kerpel ziet heel wat voordelen aan de introductie van getrouwde priesters. ‘Gehuwd priesterschap kan zeker mensen overtuigen om priester te worden. Het zal bovendien een meerwaarde geven aan het leiderschap in de kerk. Dat is nu gebaseerd op het beeld van de verplicht ongehuwde man. Als ook getrouwde mannen priester kunnen worden, zal dat andere inzichten opleveren, en ook een andere blik op maatschappelijke en kerkelijke kwesties.’

Volgens De Kerpel zal het celibaat bij de introductie van getrouwde priesters ook authentieker zijn. ‘De Kesel zegt in De Zondag duidelijk dat hij geen voorstander is van een afschaffing van het celibaat. Nu hoor je vaak dat een priester het celibaat erbij neemt omdat dat nu eenmaal met het ambt verbonden is. Maar als het ambt ook openstaat voor gehuwde mannen, zal de keuze voor het celibaat nog betekenisvoller zijn.’

De schrik voor de eenzame oude dag

Net als De Kerpel verwacht ook Luk Vanmaercke dat het gehuwd priesterschap een aantal mensen kan overtuigen om priester te worden. ‘Heel wat priesters en kandidaat-priesters worstelen met het principe van het celibaat. Niet alleen op jonge leeftijd. Heel wat priesters zijn bang van een eenzame oude dag.’

Vanmaercke verwijst net als De Kesel naar enkele Oosterse katholieke kerken. ‘Aan het seminarie in Leuven volgt op dit moment een getrouwde jongen de priesteropleiding. De man maakt deel uit van de Chaldeeuws-katholieken, een geloofsgemeenschap die in ons land zo’n drieduizend volgers heeft. Enkele weken geleden hadden we in Kerk en Leven een interview met die man. Daarin vertelde hij onder meer dat zijn verlangen naar een gezin even sterk bleek als dat naar het priesterschap.’

Maar een wondermiddel is het niet

De Kerpel waarschuwt wel dat we niet alles mogen verwachten van getrouwde priesters. ‘Het is niet het wondermiddel om het priestertekort te keren. Bovendien zullen met gehuwde priesters ook andere prangende vragen opduiken. Wat wanneer hun relatie op de klippen loopt? Hoe verdelen ze hun tijd over hun gezin en hun opdracht in de kerk...’

Ook Vanmaercke verwacht niet dat getrouwde priesters het priestertekort een halt toeroepen. ‘Er is een combinatie van factoren die het priestertekort kan verzachten. Zo zijn er de jongste jaren steeds meer mannen die één of andere pastorale opleiding volgen. Maar De Kesel pleit met zijn voorstel vooral voor een uitbreiding van de bevoegdheden van diakens.’

‘Voor priesters in spe is de wijding tot diaken de voorlaatste wijding voor het priesterschap, maar in de katholieke kerk kunnen getrouwde mannen vanaf hun 35ste ook de functie van diaken opnemen. Zij kunnen dan uiteraard geen priester worden, maar mogen zowat alle taken van een priester uitvoeren. De Kesel pleit er in feite voor die diakens dezelfde bevoegdheden als een priester te geven.’

Zelfs de paus is ervoor gewonnen

Volgens De Kerpel is het bemoedigend dat De Kesel in zijn functie als aartsbisschop het onderwerp opnieuw op tafel legt. ‘Het debat woedt sinds kort opnieuw in de katholieke kerk. Paus Franciscus zinspeelde al op gehuwde priesters in zijn recente brief Amoris Laetitia, door te verwijzen naar de ervaringen met getrouwde priesters in de oosterse katholieke kerken. Ook Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan en de tweede belangrijkste man in de katholieke kerk, heeft zich er positief over uitgelaten.’

‘Het gonst in de kerk van de geruchten dat ongehuwd priesterschap een van de thema’s van de volgende bisschoppensynode zou worden. Her en der wordt zelfs gefluisterd dat de paus aan de bisschoppen in Zuid-Amerika, waar het priestertekort nog veel nijpender is dan bij ons, heeft gezegd dat ze de vraag over getrouwde priesters officieel moeten stellen, zodat Rome er zich kan over beraden’, besluit De Kerpel.

De onrechtvaardige behandeling van vrouwen

Als getrouwde priesters geen antwoord bieden op het priestertekort, moet het ambt dan ook niet opengesteld worden voor vrouwen?

‘Dat is volgens mij een prangender probleem. De kerk in Vlaanderen draait voor een groot deel op talentvolle en gelovige vrouwen. Die hebben echter geen toegang tot een priester- of diakenambt. Dat is onrechtvaardig’, zegt Vanmaercke.

Maar vrouwelijke priesters in de kerk zijn niet voor onmiddellijk. ‘Over vrouwelijke priesters bestaat in de kerk wereldwijd geen consensus. In Afrika is er bijvoorbeeld geen priestertekort, daar duikt die discussie niet op. Het is vooral in onze westerse samenleving waar we man en vrouw als fundamenteel evenwaardig beschouwen, dat het begint te wringen dat vrouwen niet de rol van priester of diaken op zich kunnen nemen’, besluit Vanmaercke.

Externe links

Niet te missen