Roel Deseyn: ‘Belastingplichtige en fiscus moeten weten waar ze aan toe zijn’
CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. Foto: Photo News

‘De burgers en ondernemingen hebben recht op een transparante, rechtvaardige en respectvolle behandeling door de fiscus', zegt CD&V-kamerlid Roel Deseyn. Hij reageert op het arrest van het Hof van Cassatie waardoor de fiscus voortaan onrechtmatig verkregen bewijs mag gebruiken tegen een belastingplichtige.

'Er kan toch geen sprake zijn van willekeur? We zullen het arrest zorgvuldig moeten onderzoeken en indien nodig een wetgevend initiatief moeten nemen', zegt hij in een mededeling.

De CD&V’er verwijst ook naar het regeerakkoord. 'De fiscus behandelt de belastingplichtige met respect... De administratieve controleprocedures worden geëvalueerd en indien nodig aangepast met het oog op het bereiken van meer doelmatigheid, doeltreffendheid, billijkheid, rechtvaardigheid en proportionaliteit, teneinde de fundamentele rechten van de belastingplichtige, waaronder het recht op privacy, te vrijwaren. Daarbij wordt rekening gehouden met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.'

Roel Deseyn wil minister van Financiën Johan Vanovertveldt aan de tand voelen over de draagwijdte van het arrest en hoe de fiscus zich in de toekomst zal opstellen.

'We mogen er niet van uitgaan dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal nooit mag gebruikt worden. De fiscus mag niet verzwakt worden maar moet wel binnen een duidelijk wettelijk kader kunnen opereren. Voor strafzaken heeft men de Antigoon-regeling ingevoerd die dergelijke problemen oplost. We moeten eenzelfde regeling krijgen voor fiscale zaken. Daar zal de fiscus én de belastingplichtige mee gediend zijn', aldus de CD&V’er.