Hoe wordt het verzorgen van een hulpbehoevend familielid belast?
Foto: Jimmy Kets
Mijn zoon heeft na een ernstig verkeersongeval behoefte aan hulp. Hij krijgt hiervoor een uitkering in de vorm van 'hulp van derden'. Zijn moeder zorgt voor hem, met een arbeidscontract. Hij is dus werkgever geworden. Hij betaalt een brutoloon aan zijn mama incl. RSZ, en dergelijke. Kan ik een deel van deze kosten inbrengen?

Wat betreft de uitkeringen die uw zoon ontvangt

Het gewaarborgd arbeidsloon dat uw zoon via de verzekering ontvangt, is een belastbaar (beroeps)inkomen dat u moet aangeven. Aangezien het gaat om een uitkering die hij ontvangt omwille van een blijvende arbeidsongeschiktheid wordt ze gelijkgesteld met een pensioen.  Deze inkomsten geven sowieso reeds recht op een belastingvermindering voor vervangingsinkomsten.

De tegemoetkoming die uw zoon ontvangt voor ‘hulp van derden’ is op zich niet belastbaar, daar zal uw zoon dus geen extra belasting op moeten betalen.

Wat betreft de aftrekbaarheid van het loon dat hij aan zijn moeder betaalt

Het klopt dat uw zoon dankzij dit budget ‘werkgever’ wordt van zijn moeder. De uitgaven die hij doet voor zijn verzorging en begeleiding zijn echter persoonlijke kosten. Hij doet ze louter in de privésfeer.  De kosten hebben dus geen beroepskarakter. Aangezien hij de uitgaven niet doet om een beroepsinkomen te verwerven, voldoen ze niet aan één van de cruciale voorwaarden van aftrekbaarheid van beroepskosten.

Ik zie slechts één mogelijkheid waarbij uw zoon de kosten zou kunnen ‘recupereren’: een specifieke belastingvermindering voor bezoldigingen van een huisbediende. Deze belastingvermindering is bedoeld voor wie en huisbediende in dienst neemt, bv. een keukenmeid of kok. Ook een privéverpleger valt eronder, dus uw echtgenote/de moeder van uw zoon kan onder deze omschrijving vallen. Let wel op, om effectief van de belastingvermindering te kunnen genieten, moet aan heel wat strikte voorwaarden worden voldaan:

  • de bezoldigingen die betaald worden, moeten aan het stelsel van de RSZ onderworpen zijn
  • de bezoldigingen moeten in de loop van 2014 betaald zijn (om in 2015 recht te geven op de vermindering)
  • uw zoon moet zich laten inschrijven als werkgever van huispersoneel (in concreto zult u dat als voorlopig bewindvoerder moeten doen en eventueel laten goedkeuren door de bevoegde rechterlijke instantie)
  • de huisbediende moet op het moment van de indiensttreding ten minste zes maanden een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn of genieten van een leefloon
  • een minimum jaarloon van 3.730 euro betalen aan de huisbediende.

U moet dus nagaan of er aan deze voorwaarden is voldaan.

Zo ja, dan heeft hij recht op een belastingvermindering: die bedraagt 30 % van de helft van de totale bezoldiging met een maximum van 7.530 euro. Het maximale loon dat u fiscaal interessant kan uitbetalen is dus 15.060 euro in 2014. Dat geeft dan uiteindelijk recht op een belastingvermindering van 2.259 euro.

U moet het bedrag invullen in Vak X “(Uitgaven die recht geven op) Belastingverminderingen” in code 1389-66. Dat bedrag wordt dan afgetrokken van de belasting die uw zoon eventueel verschuldigd is.

De situatie van de moeder die hem verzorgt

De moeder van uw zoon krijgt een loon en zal daarop, zoals op alle beroepsinkomsten, belastingen moeten betalen. 

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.