Tijdens een persconferentie heeft het kernkabinet gereageerd op de antiterreuroperaties van gisterenavond. Er werden 12 maatregelen tegen terrorisme aangekondigd, waaronder de inzet van het leger.

Premier Charles Michel nam onmiddellijk het woord en kondigde aan dat er 12 maatregelen werden opgesteld tegen terrorisme. Hij bedankte eveneens de politie en veiligheidsdiensten die volgens de premier 'onmiddellijk en correct hebben gehandeld.'

Charles Michel: 'Gisterenavond heeft men de beslissing genomen om naar dreigingsniveau 3 over te stappen. Dat betekent dat er bijkomende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Het leger zal inzetbaar zijn om de politie bij te staan. Er is evenwel geen indicatie dat er een nieuwe aanslag op til staat. Waakzaamheid is geboden, maar paniek is niet nodig.'

De premier zal aan de EU-leiders vragen dat de informele top in februari formeel wordt, zodat er beslissingen kunnen worden genomen.

12 maatregelen tegen terrorisme

De premier benadrukt dat de 12 maatregelen nauwgezet zullen worden opgevolgd en dat het gaat om een unanieme goedkeuring en ondersteuning van de regering. 

1) Uitbreiding van de lijst terroristische misdrijven. Verplaatsing naar het buitenland voor terroristische doeleinden wordt toegevoegd aan het strafwetboek.

2) Uitbreiding van de lijst van strafbare feiten die aanleiding geven tot het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden (om sneller afluisterapparatuur te kunnen inzetten).

3) Uitbreiding van de mogelijkheid om de nationaliteit in te trekken, zeker bij mensen met een dubbele nationaliteit.

4) Na advies van het federaal parket kan de minister van Binnenlandse Zaken beslissen om de identiteitskaart of het paspoort in te intrekken voor drie maanden. Dit is een administratieve maatregel.

5) Het sneller bevriezen van tegoeden van personnen die (mogelijk) betrokken zijn bij terrorisme.

6) Herziening van de lijst circulaire Foreign Fighters van september 2014. Een vereenvoudigd werksysteem moet voor een duidelijkere taakverdeling zorgen binnen de betrokken diensten.

7) Een zeer delicate maatregel, aldus minister Koen Geens (CD&V). Optimalisatie van informatieuitwisseling tussen administratieve en gerechtelijke diensten en overheden.

8) De herziening van plan R, dat intussen gedateerd is. Het Plan Radicalisme, in 2005 gelanceerd, is een plan dat mogelijkheiden voorziet om bestuurlijke maatregelen te nemen om radicalisering tegen te gaan.

9) Het inzetten van islamconsulten voor en een betere opvolging van radicalisme in gevangenissen. Een speciale opleiding voor het gevangenispersoneel staat eveneens centraal.

10) Het oprichten van een Nationale Veiligheidsraad.

11) Het inzetten van het leger voor specifieke bewakingsopdrachten om de efficiëntie bij terreuralarm te verhogen. Dit kan enkel bij dreigingsniveau 3. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) benadrukte dat België klaar is voor een nieuwe dreiging: 'Er staat een detachement van 150 soldaten klaar.'

12) Het versterken van de analysecapaciteit van de Staatsveiligheid.

Veiligheid boven besparingen

In het kader van het 12-puntenplan van de regering zullen de geplande besparingen bij Defensie even in de koelkast verdwijnen, aldus Charles Michel. 'We zullen analyseren welke middelen er nodig zijn om de veiligheid te garanderen. Dat gaat boven de besparingen. Daar mag geen twijfel over zijn. Er is voldoende flexibiliteit om op tijd te reageren.'

Detachement van 150 soldaten staat paraat

Charles Michel drukte de aanwezige journalisten op het hart dat het leger enkel zal worden ingezet wanneer de ministerraad dit goedkeurt en wanneer er een imminente dreiging heerst: 'Dat detachement bestaat uit 150 mensen die zich willen inzetten voor de binnenlandse veiligheid en die zeer duidelijk zullen worden gebriefd over eventuele actie wanneer dit nodig is.'

Minister van Binnelandse Zaken Jan Jambom wil geen enkel risico nemen: 'Het doelwit van de terroristen donderdagavond was de politie. Dat is zeer ernstig. Er zullen militairen onder leiding van politieofficieren worden ingezet voor statische bewakingsopdrachten. Ook de afname van de Belgische nationaliteit bij dubbele nationaliteit en de tijdelijke intrekking van de identiteitskaart zijn belangrijke maatregelen.'

Het kabinet van defensieminister Steven Vandeput (N-VA) verzekert dat de juridische basis voor de inzet van militairen bij binnenlandse beschermingstaken zeker in orde zal zijn wanneer ze in de komende dagen effectief worden ingezet. Dat gewerkt wordt via het protocol terzake tussen Binnenlandse Zaken en Defensie is 'niet het ideale scenario, maar zeker voldoende', luidt het.